Loading...

เกี่ยวกับโครงการ

          ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินงานต่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องทุกปีขณะการเสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยม รร.ตชด. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการเรียนรู้ ด้านการอ่านและการเขียน ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ มีโอกาสได้อ่านออกเขียนได้ โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีกลยุทธ์ในการช่วยเหลือ นักเรียน รร.ตชด.ดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จในการอ่านการเขียนให้เป็นเช่นเดียวกับนักเรียนปกติ ตลอดจนกับส่วนงานพัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย) ในเรื่องเรียนการสอน การพัฒนาเด็กให้มีทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่ดีขึ้น

        สำนักวิทยบริการฯ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้า การส่งเสริมการอ่านของครูและนักเรียน จึงได้ดำเนินการการส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ รร.กองทุนการศึกษา , รร.ตชด. , รร.เครือข่าย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน จึงได้จัดการส่งเสริมการอ่านและจัดแหล่งการเรียนรู้ที่จะพัฒนา รร.ให้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เพื่อช่วยให้ห้องสมุดโรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่ดี  ตอบโจทย์นักเรียน และมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน โดยการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่จัดขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองให้ได้มากที่สุด ตลอดจนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เด็กปฐมให้มีทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดพัฒนาการและให้เกิดความยั่งยืนที่ดียิ่งขึ้น

คณะดำเนินงาน

อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผศ.ตวงสิทธิ์ สนขำ
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางนงลักษณ์ พหุพันธ์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายทวี นวมนิ่ม
หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายวิวัฒน์ เพิ่มสุข
นักเอกสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี