Loading...

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย

ข้อมูลโรงเรียน

          รหัสกระทรวง 1076370227  โรงเรียนบ้านแม่คะเมย หมู่ที่   ๕  ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   มีเนื้อที่  ๒๕  ไร่   ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของราษฎรบ้านแม่คะเมยและบ้านใกล้เคียง   โดยมีนายเชาว์ ทวีกาญจน์  ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รวบรวมข้อมูลขออนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด  เปิดสอนเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๘   ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑- ๔   มีนายเอิบ  พราหมณ์คล้ำเป็นผู้บริหารโรงเรียน  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น   มีนักเรียนจำนวน ๑๕๐ คน  ครูจำนวน ๑๓ คน  พนักงานราชการ  ๑  คน  ครูอัตราจ้าง ๑ คน  ครูโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิต - วิทย์  ๑  คน
                พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ข  ขนาด ๓ ห้องเรียน   และบ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน ๒ หลัง  
                พ.ศ. ๒๕๑๙ นายเรวัติ  ระหว่างบ้าน ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
                พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๐ จำนวน ๖  ลูก
                พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข.  ขนาด ๓ ห้องเรียน   ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๒๓๐,๒๕๐ บาท
                พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ ๔๐๑   จำนวน  ๒ ที่
                ๔  กรกฎาคม  ๒๕๒๖  นายสุนทร  พงษ์ใหญ่  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
                ๔  ตุลาคม  ๒๕๒๗  นายวิชัย  เพชรขาว  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง  แบบ สปช.๑๐๓/๒๖  เป็นเงิน  ๔๘๖,๐๐๐ บาท
                พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๓/๒๕๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน  ค่าก่อสร้าง ๔๘๖,๐๐๐ บาท  และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ ๒๐๒/๒๕๒๖ เป็นเงิน ๑๙๘,๗๐๐ บาท
                พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง  แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ 
                พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๕๒๖  จำนวน ๒ ที่  เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และได้งบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ. ๓๐ พิเศษ  จำนวน ๔ ลูก  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท
                ๑  มกราคม  ๒๕๓๑ นายบรรเจิด  อยู่ยืนยง  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
                พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.๑ จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๗,๒๕๐ บาท
                พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักภารโรง  แบบ ๓๐๔/๒๕๒๘ จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๒๒,๐๐๐ บาท
                พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักภารโรง  ๑  หลัง  แบบ สปช.๓๐๔/๒๘   เป็นเงิน  ๑๒๒,๐๐๐  บาท
               ๙  มกราคม  ๒๕๓๕  นายสำราญ  โมคบุรุษ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
               พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๓/๒๕๒๖  จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๔ ห้องเรียน  เป็นเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท  และได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ  สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน   ๔   ที่  เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท  และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  ๑ หลัง  เป็นเงิน  ๙๖,๐๐๐  บาท
               พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ. ๓๐ พิเศษ  เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
               ๑  มีนาคม  ๒๕๓๙  นายบุญธรรม  เพิ่มสุข ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  ๑ หลัง  แบบกรมสามัญ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง  เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท  และงบประมาณสร้างสนามบาสเก็ตบอล  เป็นเงิน  ๑๒๘,๐๐๐  บาท
               พ.ศ.๒๕๔๗  ได้รับบริจาคงบประมาณสร้างห้องสมุดโรงเรียน  เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
               ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  นางสาวอุมาพร คงยาง  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คะเมย
              ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๒  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปรับปรุงทาสีห้องสมุดโรงเรียน งบประมาณจำนวน  ๒๕,๐๐๐ บาท   และมอบอุปกรณ์เด็กเล่น จำนวน ๘ ชิ้น  เป็นเงิน  ๔๓,๐๐๐ บาท
              ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๒  ได้รับบริจาคเงินและปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษาการจากสหภาพแรงงานสายไฟฟ้าไทยยาซากิและในเครือ  จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท
              ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้รับการบริจาคหนังสือห้องสมุดจากชมรมนกหัวจุก  จำนวนเงิน  ๙๗,๐๐๐  บาท ได้รับงบประมาณสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐  บาท
              ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา  จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา) รูปแบบ MC ๑๐ จำนวน ๓๕๔,๓๖๐  บาท
             ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณคอมพิวเตอร์สำหรับห้องสมุดโรงเรียน จำนวน ๕๖,๔๒๐ บาท
             มกราคม  ๒๕๕๓ ได้รับบริจาคงบประมาณสำหรับปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จำนวน  ๓๐,๐๐๐ บาท
             มีนาคม   ๒๕๕๓   ได้รับประมาณจัดสร้างอาคารเรียน (งบประมาณ สส.กัมพล สุภาพแพ่ง)    แบบสปช.๑๐๕/๒๙   จำนวนเงิน  ๒,๕๓๗,๖๐๐ บาท
             มิถุนายน  ๒๕๕๓  ได้รับการบริจาคหนังสือห้องสมุดจากบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น  จำกัด(มหาชน)   จำนวนเงิน  ๘๖,๔๖๕   บาท
             ตุลาคม  ๒๕๕๓  ได้รับงบประมาณปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (งบประมาณ สส.กัมพล    สุภาพแพ่ง)  จำนวนเงิน  ๓๒๔,๗๐๐ บาท  
             ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔  นางศุลีพร  บุศราทิจ  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คะเมย
             กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำนักเรียน  แบบสปช ๖๐๓/๒๙  จำนวน  ๔  ห้อง จำนวนเงิน  ๒๓๓,๖๐๐ บาท     
 

ข้อมูลติดต่อ

          Facebook :  www.facebook.com/MeakhameiSchool
          Email :       banmeakhamei@gmail.com
          โทรศัพท์ :   032-460153
          โทรสาร  :   032-460153
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-11-05 17:28:54 น.
 
 

กิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่คะเมย