Loading...

โรงเรียนนเรศวรบ้านห้วยโสก

             โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านปางไม้ ตำบลป่าเด็ง  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔ (ค่ายพระมงกุฎเกล้า )   มีพื้นที่ดำเนินการ ๒๕ ไร่ เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยกองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน(ค่ายนเรศวรหัวหิน) อยู่ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓  กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศ ได้มอบโอนพื้นที่รับผิดชอบให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ดำเนินการต่อมา
                 
             ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๙ ห้องเรียน   ครู ตชด. ๗  นาย  ผู้ดูแลเด็ก ๒  คน  ครูอัตราจ้างชั่วคราว ๔ คน ครูขั้นวิกฤตคู่พัฒนาโรงเรียน ตชด. ๑ คน มีคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน  ๙  คน    พื้นที่เขตบริการของโรงเรียน มี ๕ หมู่บ้าน ๑,๐๐๙ ครัวเรือน ประชากร ๑,๘๘๐ คน ชาย ๑,๔๗๐ คน หญิง ๑,๒๖๙ คน  ราษฎรประกอบอาชีพ ทำไร่ และรับจ้าง รายได้เฉลี่ย  ๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี นับถือศาสนาพุทธ นักเรียนส่วนใหญ่มีผู้ปกครองรับ – ส่ง บางส่วนเดินเท้ามาโรงเรียนและใช้จักรยาน โรงเรียนมัธยมที่ใกล้ที่สุด  คือ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา อยู่ห่างจากโรงเรียน ๑๔  กิโลเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ๑ แห่ง อยู่ห่างจากโรงเรียน ๑๐ กิโลเมตร มี ร้อยตำรวจเอกอำนาจ  สัมพันธ์ เป็นครูใหญ่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน  ๔  ครั้ง ดังนี้
             ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๒๒   มีนาคม     พ.ศ.  ๒๕๓๘
             ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๒๖   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๔๘
             ครั้งที่  ๓  เมื่อวันที่  ๑๑   มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๕๓
             ครั้งที่  ๔  เมื่อวันที่  ๑๓   มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๕๘
             ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน๒๕  ไร่-งาน–ตารางวา
 
ที่ตั้ง/พิกัด
             โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านปางไม้  ตำบลป่าเด็ง  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔ (ค่ายพระมงกุฎเกล้า )   มีพื้นที่ดำเนินการ ๒๕ ไร่ 
            พิกัด NP ๕๘๔๙๙๖ (ละติจูด๑๒.๖๕๙๗๘๓๓ ลองติจูด ๙๙.๕๓๙๐๙๗๘)ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ดำเนินการ ๒๕ ไร่
 
ระดับชั้นที่เปิดสอน
           โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสกสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔จังหวัดประจวบคีรีขันธ์           
           จัดตั้งอย่างเป็นทางการวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๘  เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน ๒ภาคเรียน  ดังนี้
                   ภาคเรียนที่  ๑เปิดวันที่  ๑๖ พฤษภาคม  ถึง  ๑๐ ตุลาคม
                   ภาคเรียนที่  ๒เปิดวันที่  ๑ พฤศจิกายน  ถึง  ๓๑ มีนาคม
 
ข้อมูลจำนวนนักเรียน แยกชาย-หญิง ระดับชั้นที่เปิดสอน
           ปัจจุบันมี นักเรียน ๑๙๐ คน เป็นชาย ๙๘ คน หญิง ๙๒ คน ดังนี้

ชื่อผู้บริหาร ครูใหญ่ / หมายเลขโทรศัพท์
            ร.ต.อ.อำนาจ  สัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔ ๘๗๖๑๑๖๖
 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
            ปัจจุบันมี ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๖ นาย และบุคลากรทางการศึกษา ๕ คน ผดด.๒ คน รวม ๑๓ คน
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-12-19 

กิจกรรมโรงเรียนนเรศวรบ้านห้วยโสก