Loading...

โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง)

          โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย(เรือนวงษ์ผดุง)  จัดตั้งเมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2466  โดยขุนเอี่ยม  ประศาสตร์  นายอำเภอท่าช้างเป็นผู้จัดตั้ง อาศัยศาลาการเปรียญวัด  ท่านอาธิการเจ้าอาวาสเป็น ผู้อุปการะเปิดสอนชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พ.ศ. 2476  ในปีพ.ศ. 2479  นายบุญมี  สายสุทธิ์  นายอำเภอ  นายพัฒน์  บุญชูนำ ศึกษาธิการอำเภอ  ร่วมกับอธิการวงษ์วังสระเจ้าอาวาส  จัดสร้างอาคารเรียนถาวร  ได้งบประมาณ  400  บาท  เงินของอธิการวงษ์วังสระ  70  บาท  และเงินจากประชาชนอีกรวมเป็นค่าก่อสร้าง  920  บาท  ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2479  ชื่อ "โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองกะปุ 1 (เรือนวงษ์ผดุงวัดโพธิ์ลอย)" และได้เปลี่ยนชื่อว่า  " โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) "เมื่อพ.ศ. 2495
          พ.ศ.2500  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ ป. 1 ก  จำนวนเงิน  9,900  บาท
          พ.ศ.2502  ได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  เปิดเรียนเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2510  นายไสว  ธนันทา  เป็นครูใหญ่
          พ.ศ.2503  ได้งบประมาณ  50,000  บาท  สร้างอาคารเรียนเชียงรายแพร่ขนาด 9 x 27  เมตร  มีแต่โครงหลังคา  พื้น  และต่อเติมฝ้าเพดาน  ฝา  เมื่อพ.ศ. 2505  เป็นเงิน  4,150 บาท  ในปีนี้ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  ชั้นเดียว  เงิน 30,000  บาท
          พ.ศ.2510  ได้งบประมาณ  40,000  บาท  สร้างโรงฝึกงาน  และต่อเติมอาคารเรียน  แบบ  ป 2  อีก  9,000  บาท
          พ.ศ.2515  ได้งบประมาณ  50,000  บาท  สร้างบ้านพักครู 
          พ.ศ.2516  ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนเชียงรายแพร่  2  ห้อง  เงิน  100,000  บาท
          พ.ศ.2520  ได้งบประมาณ 45,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  017  จำนวน  4  ห้อง  และสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  เงิน 25,000  บาท
          พ.ศ.2522  ได้งบประมาณ 50,000  บาท  สร้างส้วม  5  ที่  แบบ  401  ของกรมสามัญศึกษา
          พ.ศ.2525  รื้ออาคารเรียนหลังที่ 1 และสร้างอาคารเรียน  017  ก  งบประมาณ 930,000 บาท
          พ.ศ.2526  รื้อบ้านพักครูไปสร้างที่โรงเรียนบ้านท่าไชยศิริ  1  หลัง  และจัดหาเงินบริจาคสร้างห้องสมุดเป็นเอกเทศ เป็นเงิน  70,000 บาท  และต่อเติมโรงฝึกงาน 28,000  บาท
          วันที่ 7  เมษายน  พ.ศ. 2547  ได้งบประมาณ  1,684,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียน  สปช. 105/29
          ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-11-06 20:17:30 น.

กิจกรรมโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง)