Loading...

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ

ข้อมูลโรงเรียน

 
              โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 9 ตำบลหาดขาม  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในความรับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2524 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของราษฎรที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ความสามารถ อ่านออกเขียนได้ เดิมเด็กในวัยเรียนในหมู่บ้านต้องเดินทางไปเรียนที่ โรงเรียนบ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะทางถึง 5 กิโลเมตร ได้รับความลำบากในการเดินทางไปเรียน  มีคลองกุยบุรีและลำห้วยขวางกั้นระหว่างหมู่บ้านรวมไทยกับหมู่บ้านย่านซื่อ ถึง 2 แห่ง คือ ห้วยทุ่งแฝก และห้วยเขาน้อย ฤดูฝนน้ำหลากเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปโรงเรียน ประชาชนในหมู่บ้านได้ส่งตัวแทนเข้าพบกับ ร้อยตำรวจตรี ประโยชน์ เข็มแก้ว (ยศในขณะนั้น)  ผู้บังคับหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 725 กองร้อยที่ 3 ซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่บ้านย่านซื่อ เพื่อขอให้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น ตำรวจตระเวนชายแดน ได้ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านดำเนินการจัดหาวัสดุก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นและให้ข้าราชการตำรวจหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 725 ทำการสอน เริ่มแรกมีนักเรียน จำนวน 40 คน ปี พ.ศ.2529  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้อนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
              เดือน พฤศจิกายน 2528 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 580,000 บาท สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ป.04 จำนวน 1 หลัง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2529 ที่ดินของโรงเรียนได้รับบริจาคจากราษฎรบ้านย่านซื่อ จำนวน 25 ไร่ ได้รับการสนับสนุนเงิน งบประมาณจากทาง ราชการ และภาคเอกชน สนับสนุนจัดสร้างอาคารประกอบอื่น ๆ
              ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นเด็กก่อนวัยเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 79 คน ครู ตชด. 7 นาย ครูอัตราจ้าง 1 คน  ผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน ปัจจุบัน ร้อยตำรวจโท สุรวุฒิ  บุญถนอม เป็นครูใหญ่
              การรับเสด็จฯ
                   ครั้งที่ 1  วันที่  23  มีนาคม   2538 
                   ครั้งที่ 2  วันที่  25  มกราคม  2548 
                   ครั้งที่ 3  วันที่  12  มกราคม  2553 
                   ครั้งที่ 4  วันที่  14  มกราคม  2558
                   ครั้งที่ 5  วันที่  16  มกราคม  2563
 

วิสัยทัศน์โรงเรียน 


         1. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
         2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
         3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 

ปรัชญาโรงเรียน 

         สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-11-06 20:14:38 น.

กิจกรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ