Loading...

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย

ข้อมูลโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลดอนขุนห้วย  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อ  พ.ศ.  2516  อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีดำเนินการจัดสรรที่ดินสาธารณประโยชน์  ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  (ต่อมาเปลี่ยนเป็นหมู่ 5  ตำบลดอนขุนห้วย)  เพื่อให้ราษฎรที่ไม่มีที่ทำกิน  ทั้งในเขตอำเภอชะอำ  อำเภอใกล้เคียงและต่างจังหวัด  ได้เข้ามาทำกินตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          ส่วนบุตรหลานของสมาชิกที่อพยพติดตามยังไม่มีโรงเรียนประชาบาลที่จะเรียนหนังสือ  อำเภอชะอำพิจารณาเห็นควรเสนอเรื่องจัดตั้งโรงเรียนไปยังจังหวัด และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้น ในปีการศึกษา  2516  เป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทนายอำเภอจัดตั้ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2516  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง  4   มีนักเรียน  54  คน   ครู  30  คน 
          ในระยะแรกของการจัดตั้งโรงเรียน  ได้รับอนุเคราะห์จากชาวไร่ดอนขุนห้วย  สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 8x25 เมตร  หลังคามุงด้วยหญ้าคา  ฝาขัดด้วยไม้รวก  1  หลัง

 

ข้อมูลติดต่อ

           ม.5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  โทรศัพท์ 093 229 8921
 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-11-09 10:58:43 น.
 
 

กิจกรรมโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย