Loading...

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย

ข้อมูลโรงเรียน

          ปี 2541 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง ได้มี ราษฎรบ้านคลองน้อย ขอรับพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่บุตรหลานซึ่งเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง เป็นระยะทางถึง 18 กิโลเมตร ในช่วง ฤดูฝนเกิดน้ำหลากพัดสะพานข้ามลำห้วยขาด เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปี เด็กนักเรียนไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ จึงทรงมีพระราชกระแสให้ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง แก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือ
          กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 รับสนองพระราชกระแส ทำการสำรวจข้อมูลของสภาพหมู่บ้าน พบว่าช่วงฤดูฝนเวลามีน้ำหลาก นักเรียนบ้านคลองน้อย จำนวน 46 คน ไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ และจำนวนนักเรียนก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกๆปี ซึ่งนักเรียนจะต้องเสียค่าโดยสารรถยนต์ในการเดินทางไปเรียนเฉลี่ยคนละ 200-300 บาท ต่อเดือน บางคนใช้รถจักรยานและบางคนต้องเดินเท้าไปโรงเรียน เป็นเหตุให้นักเรียนต้องขาดเรียนในช่วงฤดูฝน
           กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ได้ประมวลสภาพปัญหาดังกล่าวพิจารณาตามระเบียบการจัดตั้งโรงเรียนของหน่วยแล้วประสาน ผู้นำชุมชนและราษฎร ดำเนินการ ก่อสร้างโรงเรียนขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์บริจาคที่ดิน จากนายนิพนธ์ เมธานพคุณ จำนวน 20 ไร่ และบริษัทดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  
           ปี 2542  ส่วนราชการร่วมกับภาคเอกชน สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ห้องสุขาและ ถังเก็บน้ำฝนคอนกรีต
           ปี 2546  นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 31 ได้สร้างอาคารพยาบาล ห้องสมุด จำนวน 1 หลัง
           สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
                   ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2548
                   ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มกราคม 2553 
                   ครั้งที่ 3 วันที่ 13 มกราคม 2558
                   ครั้งที่ 4 วันที่ 16 มกราคม 2563 

ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่
 

วิสัยทัศน์โรงเรียน 

          โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย  มุ่งเน้นการจัดการศึกษา  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยนำโครงการพระราชดำริ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการในการเรียนการสอน
 

ปรัชญาโรงเรียน 

           สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง
 

ผลิตภัณฑ์โรงเรียน 

          โครงการกล้วยน้ำว้าตากพลังงานแสงอาทิตย์  เนื่องจากในชุมชนบ้านคลองน้อย และ รร.ตชด.บ้านคลองน้อย มีผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิด ได้แก่ พืช ผัก ผลไม้ โดยเฉพาะ กล้วยน้ำว้า ซึ่งบางฤดูกาลผลผลิตมี ปริมาณมากเกิน ทำให้ราคาของผลผลิตถูกลง ไม่สามารถจำหน่ายได้ ส่งผลให้กล้วยน้ำว้าเกิดการเน่าเสีย ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตกล้วยน้ำว้า และการอบแห้ง ด้วยตู้อบ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นอีกวิธีที่นำมาใช้ถนอมอาหาร และเก็บรักษาผลผลิตกล้วยน้ำว้าได้ อีกทั้งสามารถสร้างอาชีพ ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ ดังนั้นทาง รร.ตชด.บ้านคลองน้อย ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
 

ข้อมูลติดต่อ

          ที่อยู่ : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อยเลขที่ 37 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
          เบอร์โทร : 06-14897-433 , ID-Line : 0614897433
          E-Mai : Khlongnoy@gmail.com
          Facebook : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-11-22 14:33:58 น.
 
 

กิจกรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย