Loading...

โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370258
รหัส Smis 8 หลัก :
  76022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  370258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยทรายประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaysaiprachasan school
ที่อยู่ :
 หมู่ที่  2  บ้าน ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ :
  0-3279-4239
โทรสาร :
  0-3279-4239
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
อีเมล์ :
  huaysai@hspss.ac.th
เว็บไซต์ :
Facebook :
  
กลุ่มโรงเรียน :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยทรายเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-06-24 10:38:17 น.
 
 
 

กิจกรรมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์