Loading...

ศูนย์การเรียนรู้บ้านคีรีล้อม

                ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ราษฎรประมาณ ๑๐ คนได้เข้ามาที่ทำกินในบ้านคีรีล้อม โดยประกอบอาชีพทำไร่ข้าว ปลูกพริก และข้าวโพด และต่อมาก็เพิ่มจำนวนขึ้นจนในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเด็กที่เข้าสู่วัยเรียนจำนวนหนึ่งซึ่งจะต้องไปเรียนหนังสือแต่โรงเรียนประถมที่อยู่ใกล้ที่สุดคือโรงเรียนบ้านในล็อค ระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร เส้นทางทุรกันดารในช่วงฤดูฝนการเดินทางลำบากมาก ผู้นำชุมชนได้มีการร้องขอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้น
               ลักษณะชุมชนในเขตพื้นที่บริการของศูนย์การเรียนเป็นชุมชนขนาดเล็ก ได้แก่ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๘ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีประชากรประมาณ ๑๔๐ ครัวเรือน  ๕๗๔ คน คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน รายได้เฉลี่ย ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อครัวเรือน/ปี    สภาพเศรษฐกิจปานกลาง  ชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายตามสภาพการเป็นอยู่ของชุมชน ชุมชนมีความเข้มแข็งโดยเป็นหมู่บ้านป้องกันชายแดน ทำงานเป็นกลุ่ม ผู้ปกครองและชุมชนมีความต้องการให้เด็กได้มีความสุขสูงสุดเพื่อได้กลับมาพัฒนาในชุมชนของตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีตลอด
 
อาณาเขตติดต่อ
               บ้านคีรีล้อม ตั้งอยู่ที่  หมู่ ๑ ตำบลตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ ลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา อยู่ติดชายแดนไทย  – เมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวเขตกั้นลักษณะของพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา  ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
               ทิศเหนือ                ติดต่อกับ       หมู่บ้านเขาแก้ว  ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน
               ทิศใต้                    ติดต่อกับ       บ้านบางเจริญ ต.ไชยราช
               ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ        หมู่ ๘ บ้านช่องลม
               ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ        ประเทศพม่า
           
การคมนาคม
               จากศาลากลางจังหวัดประจวบฯถึงศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม ระยะทางประมาณ ๑๐๕ กม. ลาดยาง ๙๑ กม. ลูกรัง ๗ กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑.๓๐ ชั่วโมง
               จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ถึงศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม ระยะทางประมาณ ๘๔.๘ กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑.๒๐ ชั่วโมง
               จากถนนเพชรเกษมทางเข้าบ้านโป่งโกถึงหมู่บ้านคีรีล้อมเป็นระยะทาง ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีต  ๗ กิโลเมตร ( ขนาดความกว้างของถนน ๔ เมตร ) ถนนลูกรังและลาดชัน ๗  กิโลเมตร ( ขนาดความกว้างของถนน ๓ เมตร ) ใช้รถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ และรถยนต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
         
จำนวนประชากร
               จำนวนประชากรจำนวน  ๑๔๐ ครัวเรือน ประชากร ๕๗๔ คน  ชาย ๒๘๕ คน หญิง ๒๘๙ คน
         
ศาสนา/ภาษาที่ใช้
                ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ใช้ภาษาใต้และภาษาไทยกลาง
         
การประกอบอาชีพ / รายได้เฉลี่ย
                ประชากรชาวไทย                     อาชีพหลัก        ทำสวน  ๘๐ %
                                                              อาชีพรอง         รับจ้าง   ๒๐ %
                ประชากรเชื้อสายพม่า               อาชีพหลัก        รับจ้าง  ๙๐  %
                                                              อาชีพรอง         ทำสวน  ๑๐ %
                พืชไร่ที่ราษฎรนิยมปลูกส่วนใหญ่ คือยางพารา , ปาล์มน้ำมัน ,พริก , ทุเรียน , กล้วย , มะละกอ, กาแฟ, มังคุดรายได้โดยเฉลี่ย  ราษฎรไทย ครอบครัวละประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท / ปี 
     
 การบริการของรัฐ
               -มีประปาภูเขา
               -มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
               -การติดต่อสื่อสารไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ สามารถติต่อสื่อสารได้ทางวิทยุสื่อสาร
     
ผู้นำหมู่บ้าน
                นางพัณนิดา     เกตุแก้ว            กำนันตำบลช้างแรก
                นายประสิทธิ์    ยังแก้ว             ผู้ใหญ่บ้านคีรีล้อม
 
ที่ตั้ง พิกัด ละติจูด/ลองติจูด
                หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิกัด ละติจูด 12.161016 ลองติจูด 99.303844
       
ระบบการศึกษา
                ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปิดทำการเรียนการสอน ๒  ภาคเรียน คือ
                - ภาคเรียนที่ ๑ เปิดเรียนวันที่   ๑๖  พฤษภาคม    ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
                - ภาคเรียนที่ ๒ เปิดเรียนวันที่     ๑  พฤศจิกายน   ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
                - สนับสนุนนโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชาต้นสังกัดและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนา ท้องถิ่น
                - พัฒนางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และผลสำเร็จของโครงการ
                - ร่วมมือกับประชาชนในหมู่บ้าน หมู่บ้านใกล้เคียง ในการพัฒนาท้องถิ่น และโรงเรียน
       
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม
                หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิกัด ละติจูด 12.161016 ลองติจูด 99.303844
                เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนสำรวจพื้นที่จุดบอดที่ยังไม่มีการจัดการศึกษา และให้จัดการศึกษาให้กับประชาชน  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ได้รับสั่งการจาก กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงได้ดำเนินการสำรวจ พบว่าหมู่บ้านคีรีล้อม ซึ่งประชาชนต้องการให้มีการจัดตั้งโรงเรียน  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔  จึงได้ขออนุมัติ จัดตั้งศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน        บ้านคีรีล้อม ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  และได้เปิดสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อ วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนรวมทั้งสิ้น ๗๘ คน   ชาย ๔๑ คน หญิง ๓๗ คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๙ คน
                ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯพระราชทานเงิน ๓๐๔,๐๐๐ บาท จัดสร้างบ้านพักครู และ บริษัทไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท จัดสร้างอาคารเรียนมาตรฐาน ๒ ชั้น  และห้องสุขา ๑๐ ห้อง จำนวน ๑ หลัง
                ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จัดสร้างอาคารเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๑ หลัง
                ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  ๖๑  คน ครู ตชด. ทำการสอนจำนวน  ๗  นาย ครูอัตราจ้างตามโครงการ รร.คู่พัฒนา จำนวน ๑ คน และผู้ดูแลเด็กเล็ก ๒ คน   มี ร.ต.อ.  ไชยา  จันทะดี  ทำหน้าที่ ครูใหญ่   โทร ๐๘ ๕๔๔๙ ๔๘๙๙
                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม จำนวน  ๑  ครั้ง เมื่อวันที่   ๒๘  มิถุนายน ๒๕๕๙ (เป็นครั้งที่ ๘๔๐ ของประเทศ)
 
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
                วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 (ปี 2560 - 2569) โดยมีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
         
เป้าหมายหลักที่ 1  เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา
                 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลในด้าน   พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพละศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้
         
เป้าหมายหลักที่ 2   เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
                 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์
     
เป้าหมายหลักที่ 3  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม
                 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา รวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
       
เป้าหมายหลักที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ
                เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ และการจัดทำบัญชี งานอาชีพที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย  ตลอดจนมีลักษณะนิสัยและคุณธรรมจริยธรรมตามหลักและอุดมการณ์สหกรณ์
     
 เป้าหมายหลักที่ 5  ปลูกจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เห็นความงดงาม เกิดเป็นความปิติที่ จะศึกษา เป็นความรัก ความผูกพัน หวงแหนในทรัพยากรของตน ร่วมในกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
     
 เป้าหมายหลักที่ 6   เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย
                 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย โดยทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง
       
เป้าหมายหลักที่ 7   ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน
                 เพื่อขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง และพึ่งตนเองได้ ครอบครัว และชุมชนเกิดการพัฒนา ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเรียนไปพร้อมๆกัน
 
เป้าหมายหลักที่ 8   พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้
                 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ให้แก่ผู้ปกครองและชุมชน สามารถในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาให้แก่สถานศึกษาอื่นๆ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละที่ สร้างความร่วมมือ
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-12-19 

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้บ้านคีรีล้อม