Loading...

ศูนย์การเรียนรู้อินทรีอาสา

          หมู่บ้านปาเกอะญอตั้งอยู่หมู่ที่  ๖ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเดิมชาวกะเหรี่ยง กะหร่าง อาศัยอยู่กระจัดกระจายตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า แบ่งเป็นกลุ่มๆ ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบัน ได้ทรงมีพระราชดำรัสให้ตำรวจตระเวนชายแดน(ตำรวจพลร่ม)ที่อยู่ในพื้นที่ดูแล กะเหรี่ยง กะหร่าง เพื่อรวมกันเป็นหมู่บ้านและตั้งให้  นายพะเจ เวนะ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ขึ้นอยู่กับอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี ในขณะนั้น
          เมื่อปี ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเยี่ยม หมู่บ้านป่ามะพร้าว(ห้วยสัตว์เล็ก) ได้พระราชทานเหรียญชาวเขาให้ชาวบ้านก่อนที่จะได้รับบัตรประชาชน พระองค์ทรงเสด็จลาดพระบาททรงเยี่ยมฐานตำรวจตระเวนชายแดน (ตำรวจพลร่ม) ห้วยสัตว์ใหญ่ผู้ใหญ่พะเจ เวนะ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก เมื่อถึงปี ๒๕๓๗ ลูกชายคือ นายจาจุ้ย เวนะ เป็นผู้ใหญ่บ้านแทน ต่อมา เมื่อมีการเลือกตั้งปี พ.ศ.๒๕๓๙ นายแห่ ผุดผ่อง  ได้รับการเลือกตั้ง เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลป่าเด็ง ต่อมาแยกหมู่บ้านป่าเด็งใต้(ปาเกอะญอ) เป็นหมู่ที่ ๖ มี นายจาจุ้ย เวนะเป็นผู้ใหญ่บ้านรอบที่ ๒ ปัจจุบันมี นายพิบูลย์ ชูชาติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเด็งใต้ (ปาเกอะญอ)
 
อาณาเขต
          ทิศเหนือ           ติดต่อ      หมู่ที่๑ บ้านป่าเด็งเหนือ
          ทิศใต้              ติดต่อ      หมู่ที่๒ บ้านร่วมใจพัฒนา
          ทิศตะวันออก    ติดต่อ      หมู่ที่ ๕ บ้านสวนใหญ่พัฒนา
          ทิศตะวันตก      ติดต่อ      เทือกเขาตะนาวศรี
 
การคมนาคม
          ระยะทางจากหมู่บ้านถึงศาลากลางจังหวัด   ๑๓๒ กิโลเมตร  ใช้ระยะเวลาเดินทาง ๑๕๐นาที ถนนลาดยาง ๑๓๐กิโลเมตร  ถนนลูกรัง๒ กิโลเมตร
 
จำนวนประชากร / ครัวเรือน
          มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑๐๒ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด ๓๙๔คน  เป็นชาย ๑๘๙คนหญิง ๒๐๕คน
 
ศาสนา / ภาษาที่ใช้
         ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์  ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ภาษากะเหรี่ยง
 
การประกอบอาชีพ / รายได้เฉลี่ย
         ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง,ทำไร่ รายได้เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท/ปี
 
การบริการของรัฐ
         สถานบริการสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน  ๑๑กิโลเมตร
โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาที่ใกล้ที่สุด คือ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา  ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน ๑๓กิโลเมตร
 
ผู้นำหมู่บ้าน
         กำนัน   นายสหัส บุตรเล็ก        
         ผู้ใหญ่บ้าน นายพิบูลย์ ชูชาติ
 
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านปาเกอะญอ)
         หมู่ที่  ๖ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 
ประวัติของโรงเรียน
         ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาเกอะญอ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเด็งใต้ตำบลป่าเด็ง  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี พิกัด  NP ๕๕๕๙๗๐ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ดำเนินการ ๒๕ ไร่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้อนุมัติก่อตั้งเป็นศูนย์การเรียน เมื่อวันที่ ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐พรรษา  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  ที่ ๑๔ (ค่ายพระมงกุฎเกล้า) ได้รับมอบหมายให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ได้จัดกำลังพลและร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างศูนย์การเรียน ๑ หลัง   ๗ ชั้นเรียน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๙๑ คน เป็นนักเรียนชาย ๔๘ คน นักเรียนหญิง ๔๓ คน  ครูตำรวจตระเวนชายแดน    ๖  นาย  ผู้ดูแลเด็กเล็ก ๒  คน  ครูจ้างสอนตามโครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้เด็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเพชรบุรี  จำนวน ๒ คน มี  ร้อยตำรวจโทสมนึก  จันทรปลูก   เป็นครูใหญ่ 
         สิงหาคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนชื่อ จาก ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาเกอะญอ เป็น ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านปาเกอะญอ) ปัจุจบัน มีนักเรียนทั้งหมด ๑๔๐ คน แยกเป็นเด็กก่อนประถม ชาย ๑๗ คน หญิง ๑๖ คน รวม ๓๓ คน นักเรียนระดับประถม จำนวน ๑๐๗ คน ชาย ๖๘ คน หญิง ๓๙ คน โดยมี ร.ต.ต.ประมวล พลเกษตร  เป็นครูใหญ่
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน  ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านปาเกอะญอ) ครั้งที่ ๑ (๘๔๑)
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน ๑ ครั้ง  เมื่อวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
          ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด ๒๕  ไร่
         
ระบบการศึกษา
          ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านปาเกอะญอ) สังกัด กก.ตชด.๑๔ พื้นที่รับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
           จัดตั้งอย่างเป็นทางการวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เปิดทำการสอนระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ดำเนินการสอน ๒ภาคเรียน  ดังนี้
                   ภาคเรียนที่  ๑เปิดวันที่ ๑๖พฤษภาคม  ถึง ๑๐ตุลาคม
                   ภาคเรียนที่  ๒เปิดวันที่ ๑พฤศจิกายน  ถึง ๓๑มีนาคม
         
จำนวนครูและนักเรียน
           เมื่อเริ่มก่อตั้ง  มีนักเรียน ๙๐  คน  มีครู   ๗  คน  ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๐ คน มีนักเรียน ๑๔๐ คน เป็นชาย ๘๕ คน หญิง ๕๕ คน  ดังนี้
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาเกอะญอ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเด็งใต้  ตำบลป่าเด็ง  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี พิกัด  NP ๕๕๕๙๗๐(ละติจูด ๑๒.๖๓๗๔๙๕ ลองติจูด ๙๙.๕๐๗๘๗๔)ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ดำเนินการ ๒๕ ไร่
         
ชื่อผู้บริหาร  
           ร.ต.ต.ประมวล พลเกษตร หมายเลขโทรศัพท์  ๐๖๓ ๒๔๕๑๑๖๗
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-12-19 
 

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้อินทรีอาสา