Loading...

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู

ข้อมูลโรงเรียน 

          โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิกัด NP 565828 จัดตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2525 สาเหตุในการจัดตั้งเนื่องจาก นายคะ ปัญญาหาญ ผู้ใหญ่บ้านป่าละอู และชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งมีจำนวน 55 ครอบครัว มีประชาชน ชาย – หญิง รวม 237 คน ได้ทำหนังสือร้องขอไปยัง กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน ให้มาจัดตั้งโรงเรียนในพื้นที่ เนื่องจากผู้ปกครองย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในที่ดินจัดสรรตามพระราชดำริโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พื้นที่บ้านป่าละอูบน
           กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสำรวจข้อมูล ปรากฏว่ามีเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับประมาณ 50 คน และยังมีเด็กชาย – หญิง ซึ่งย้ายตามผู้ปกครองมาอีกจำนวนมากยังขาดที่เรียน ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้ทางราชการเข้ามาช่วยเหลือจัดตั้งโรงเรียนสอนบุตรหลานให้อ่านออกเขียนได้ กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน จึงติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน และบ้านพักครูชั่วคราวขึ้นโดยใช้วัสดุในพื้นที่และความร่วมมือจากประชาชนร่วมกันดำเนินการก่อสร้าง และทำพิธีเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2526 โดย พ.ต.อ.สาโรจน์ ปัญญา ผู้กำกับการ กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน ( ยศ , ตำแหน่ง ในขณะนั้น ) โดยเริ่มเปิดการสอน ชั้นเด็กก่อนวัยเรียน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เริ่มแรกมีนักเรียน 52 คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน ทำการสอน 3 นาย
          ปีการศึกษา 2528 มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น อาคารเรียนชั่วคราวเริ่มชำรุดไปตามกาลเวลา จึงได้จัดสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น โดยขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากโรงเรียนอานันท์ ซึ่งรื้ออาคารเรียนเพื่อสร้างใหม่ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการและภาคเอกชน สร้างเป็นอาคารเรียนถาวรชั้นเดียว 1 หลัง 4 ห้องเรียน ห้องพักครู 1 หลัง ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนสร้างอาคารประกอบต่าง ๆ
          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2533 กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน ได้มอบโอนความรับผิดชอบให้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
         ในปีการศึกษา 2558 ร้านจิตรลดา โดยท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตต์ เลขาธิการร้านจิตรลดา ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,934,000 บาท จัดสร้างอาคารเรียนมาตรฐาน 2 ชั้น ตามแบบ สปช.105/29 ให้กับโรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่ออาคารเรียนดังกล่าวว่า “อาคารมณีรัตน์” ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอาคารเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559
         ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็ก ปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง จำนวน 210 คน ชาย 109 คน หญิง 101 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง ฐานะยากจน มีครูตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 8 นาย และผู้ดูแลเด็ก 2 คนครูอัตราจ้าง 2 คน โดยมี พ.ต.ท.คำนึง สงสม เป็นครูใหญ่
         นอกจากทำการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 8 โครงการ คือ
         1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
         2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
         3. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
         4. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
         5. โครงการฝึกอาชีพ
         6. โครงการส่งเสริมสหกรณ์
         7. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         8. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน 6 ครั้ง
         ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2530
         ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2542
         ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549
         ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554
         ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559
         ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่  1  มิถุนายน 2564

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน เมื่อวันที่ 5  สิงหาคม 2562
 

วิสัยทัศน์โรงเรียน 

        โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู เป็นโรงเรียนสร้างทักษะการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียนและชุมชนตลอดชีวิต

ปรัชญาโรงเรียน 

        สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง

ผลิตภัณฑ์โรงเรียน 

          ผ้าเช็ดมือ  ซองใส่กุญแจ และกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน
          เป็นโครงการที่โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2531 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอาชีพให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่อาจศึกษาในระดับสูงต่อไปได้ และเน้นให้มีการฝึกอาชีพที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นนั้นๆ ในระยะเริ่มแรกให้จัดทำในโรงเรียนทดลองก่อนภาคละ 1 โรง โดยมีกรมอาชีวศึกษา(ขณะนั้น) รับไปสนองพระราชดำริฯ ดังนั้นทาง โรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู จึงได้เห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้จึงได้จัดทำ ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน  โดยทางกลุ่มแม่บ้านในท้องถิ่น ได้รวมกลุ่ม เพื่อจัดทำ ผ้าพื้นเมืองขึ้น  ทางโรงเรียนจึงได้นำผ้านั้นมาพัฒนาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเรา ได้แก่  ผ้าเช็ดมือ  ซองใส่กุญแจ และกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน

ที่ตั้ง และพิกัด  ละติจูด  ลองติจูด

         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิกัด NP 565828  ละติจูด 12.508341  ลองจิจูด 99.520117

 

ระดับชั้นที่เปิดสอน

          ชั้น อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
 

ชื่อผู้บริหาร  ครูใหญ่ /เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

          พ.ต.ท.คำนึง   สงสม  เบอร์โทรศัพท์  0971293336

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-12-19 

กิจกรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู