Loading...

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192

ข้อมูลโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 เป็นโรงเรียนสาขาตำบลหนองหญ้าปล้อง มีนักเรียนมาเรียน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านวังซอ หมู่บ้านท่าตะคร้อและหมู่บ้านหนองรีมีนายหมอก สมนิล เป็นรู้ใหญ่ ทำการเปิดการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในบี พ.ศ. 2504 ได้งบประมาณ 20,000 บาทสร้างอาคารเรียนแบบ ป.ช. ขนาด 68 เมตร 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
           ปี พ.ศ. 2512 นายเฉลียว คนมั่น ราษฎรบ้านท่าตะกร้อ ได้บริจาค ที่ดิน จำนวน 16 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียนในปัจจุบัน
           ปี พ.ศ. 2518 มูลนิธิกรศึกษามิตรภาพที่-อเมริกันได้จัดแสดงการไดดร่มเพื่อหารายได้ปลูกสร้างอาคารเรียนที่สนามถอนคาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อนึงเนื่องจาก พลเอกกฤษณ์ สีวะรา ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง มูลนิธิการศึกษามิตรภาพไทย-อเมริกัน ขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นอนุสรณ์แต่พลเอกกฤษณ์ สีวะรา มูลนิธิฯได้ขอเพิ่มซี่ต่อท้ายชื่อโรงเรียนจากเดิมซื้อโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เป็น โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192
           ปี พ.ศ. 2534 ได้ขออนุญาตเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 20 คน และทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงรักับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จนถึงปัจจุบัน
 

ข้อมูลติดต่อ

        ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
        โทรศัพท์ 032-407113

กิจกรรมโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192