Loading...

โรงเรียนบ้านหุบกะพง

ข้อมูลติดต่อ

          หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 032 - 471408
 

ประวัติโรงเรียนบ้านหุบกะพง

          โรงเรียนบ้านหุบกะพง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2511  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อรับบุตรหลานของเกษตรกรหมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอล  เป็นโครงการตั้งขึ้นโดย  พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำ  ในพระบรมราชูปถัมถ์อยู่หมู่ที่  6  ตำบลเขาใหญ่  ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากอาคารเรียนชั่วคราวกำลังก่อสร้าง  นายบัว  ศาลิคุปด์  ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการโครงการไทย – อิสราเอล  อาคารเรียนชั่วคราว  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่  โต๊ะ  เก้าอี้  และกระดานดำ นายจาด  อุรัสยะนันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  จัดทำให้อำเภอได้แต่งตั้ง  นายซ้อน  พ่วงทอง ครูตรีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร  ทำหน้าที่ครูใหญ่  นายเสริ่น  จันทร์ขาว  ครูจัตวาโรงเรียนบ้านหนองยาว  มาช่วยสอนเป็นการชั่วคราว  มีนักเรียน  68  คน  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4
          10  กันยายน  2511  ได้ย้ายไปอยู่อาคารชั่วคราว  ในที่ดินแปลงเก่า  อยู่ติดกับสำนักสงฆ์หุบกะพง  สร้างด้วยเงินพระราชทาน  10,000  บาท  โครงการไทยอิสราเอล  20,000  บาท  รวม  30,000  บาท
          พ.ศ. 2515  อำเภอได้จัดสั่งเข้าประกวด  โรงเรียนที่ปรับปรุงเข้าเกณฑ์ประถมศึกษาประเภท ข.  นักเรียนตั้งแต่  250  คนลงมา  ในวันศึกษา  ศึกษาประชาบาล 1  ตุลาคม  2515  ของจังหวัดเพชรบุรี  ได้รับรางวัลที่ 2 เป็นนาฬิกาแขวนชนิดใช้ถ่าน  3  เรือน
          พ.ศ. 2516   ได้รับอนุญาตเปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7)
          พ.ศ. 2518  สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง  จำกัด  ได้จัดสรรที่ดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ใหม่ที่อยู่ปัจจุบัน  ติดถนนเพชรเกษมหุบกะพงเนื้อที่ประมาณ  49  ไร่
          พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณ  (งบปี  2518)  สร้างอาคารเรียนแบบชั้นเดี่ยวใต้ถุนสูง 1 หลัง จำนวน  4  ห้องเรียน  งบประมาณประถมศึกษาตอนปลาย  มีกระดานดำ  4  แผ่น  โต๊ะครู  4  ชุด  โต๊ะม้านั่งนักเรียนชนิดนั่งเดี่ยว  60  ชุด  เป็นเงิน  300,000  บาท
          พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน  เป็นเงิน 45,000 บาท
          พ.ศ. 2521  ได้รับเงินงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน (ชั้นล่าง) เป็นเงิน 77,800  บาท
          27  มกราคม 2527  นายบันเทิง  มากมิตร  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย  อำเภอชะอำ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
          พ.ศ. 2528  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.105/2526  จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน  เป็นเงิน  600,000  บาท
          พ.ศ. 2530  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ตามโครงการอนุบาลชนบทประจำปีการศึกษา 2530 
          20  เมษายน  2533  นายทองใบ  คงเจริญ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
          21  มิถุนายน 2534  นายเรวัติ  ระหว่างบ้าน  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
          16  ธันวาคม  2542  นายสมชาย  ครึกครื้น  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
          12  พฤศจิกายน  2550  นายสมชาย  ครึกครื้น  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
          22  มกราคม   2551  นายปฏิญญา  ปักกิ่งเมือง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
          เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555  โรงเรียนบ้านหุบกะพงได้รับการคัดเลือกเข้าโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  โดย 4 องค์กรที่มีส่วนร่วม  ได้แก่  สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์คุณธรรม  และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมี ฯพณฯ  พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท์  องคมนตรี  เป็นประธานโครงการฯ  โรงเรียนได้ทำโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมผู้เรียน  ภายใต้การ  มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  จนผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขึ้น
          2  พฤษภาคม  2557  นายประทีป  เมืองงาม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
          1  มีนาคม  2562  นางสาวขวัญพัฒน์  โชติทิพยรัตน์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 

บุคลากรภายในโรงเรียน

         จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563  มีทั้งหมด  175  คน
         จำนวนข้าราชการครู  14  คน
         ครูอัตราจ้าง  2  คน
         เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
         นักการภารโรง 1 คน
 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-11-07 
 

กิจกรรมโรงเรียนบ้านหุบกะพง