Loading...

โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

          โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมเริ่มเปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2519 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายวิฑูรย์ ศรีวิฑูรย์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองปราณบุรี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนจ านวน 63 คน ครู-อาจารย์ 5 คน
          วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2519 นายวิเชียร มีแก้ว ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ แทนนายวิฑูรย์ ศรีวิฑูรย์ ซึ่งขอกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนเมืองปราณบุรี
          วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2523 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2523 นายพะนอจันทะวงศ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทับสะแกวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายวิเชียร มีแก้ว ซึ่งขอย้ายไปช่วยราชการ ณ โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ ในระหว่างนี้ ได้ขอตัวนายมนตรี ปานอ้นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนทับสะแกวิทยา มาช่วยราชการชั่วคราว
          วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2524 นายมนตรี ปานอ้น รักษาการในต าแหน่ง ครูใหญ่ แทน นายพะนอ จันทะวงศ์ ซึ่งกลับไปปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทับสะแกวิทยา
          ธันวาคม พ.ศ.2530 นายวิจิตร นาควงศ์วาลย์ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
          วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2545 นายชูวิทย์ จั่นเพชร ต าแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ย้ายมารักษาการอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
          ตุลาคม พ.ศ. 2545 -24 มกราคม พ.ศ. 2546 นางสาวจุฑามาศ เกิดแก้วฟัก มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม แทนนายชูวิทย์ จั่นเพชร ซึ่งย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทับสะแกวิทยา
           วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553 นายสำราญ ไกรทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม แทนนางสาวจุฑามาศ เกิดแก้วฟัก ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนด่านทับตะโก จังหวัดราชบุรี
           วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 (นายสำราญ ไกรทอง เกษียณอายุ )
           วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 3 กุมภาพันธ์ 2554 นายจีระเดช ประสิทธิ์ ต าแหน่งครู ค.ศ.2 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
           วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 -29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
           วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 นายจีระเดช ประสิทธิ์ ตำแหน่งครู ค.ศ.2 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ เนื่องจาก
นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
           วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 8 ธันวาคม 2557 นางโสภา ชวนวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเหมือง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
           วันที่ 8 ธันวาคม 2557 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม แทนนางโสภา ชวนวัน ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
           วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายชัยชนะ สระทองทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชายธง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม แทนนายประสงค์ กลิ่นบรม ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา จังหวัด

กิจกรรมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม