Loading...

โรงเรียนบ้านโป่งลึก

             เมื่อวันที่ ๗ กรกรฏาคม ๒๕๓๕  นายนิรันดร์พงศ์เทพ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่งลึก หมู่ที่ ๗ ตำบลสองพี่น้องกิ่งอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้ยื่นหนังสือถึงผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔  เพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเพราะหมู่บ้านอยู่ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมไม่สะดวก มีประชาชนอาศัยอยู่ จำนวน  ๘๐ ครัวเรือน ประชากร ๓๐๐  คน แต่ไม่สามารถจัดตั้งได้เนื่องจากขัดกับระเบียบ/นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
            เมื่อ พฤศจิกายน  ๒๕๓๕  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ตั้งฐานปฏิบัติการที่บ้านโป่งลึกได้ประสานกับการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อให้เข้ามาดำเนินการให้การศึกษากับประชาชน โดยดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาบ้านโป่งลึก”เพื่อแก้ปัญหาเยาวชนไม่รู้หนังสือและเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน  และต่อมา เมื่อ มกราคม  ๒๕๓๘ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๑๔ ได้ส่งครูจำนวน  ๑  คน ร่วมกับลูกจ้างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ๑ คน เปิดทำการสอนเด็กก่อนวัยเรียนบ้านโป่งลึก-บางกลอย โดยราษฏรได้จัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์จำนวน  ๒๕  ไร่ เพื่อสร้างอาคารชั่วคราวจำนวน  ๒  หลัง
 
ประวัติความเป็นมา
            หมู่บ้านโป่งลึก  เป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 เดิมนั้นหมู่บ้านโป่งลึก ตั้งอยู่หมู่ 6 ต.สองพี่น้อง   อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอท่ายางประมาณ  85  กิโลเมตรโดยมี ผญ.มา ไม่ทราบนามสกุล ผู้ใหญ่บ้านเขาลอย เป็นผู้นำและคอยดูแลความเป็นอยู่ของราษฎร และมีนายจอปีพ้อ   กอพันธ์  เป็นผู้นำธรรมชาติ เริ่มแรกก่อตั้ง มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20 ครัวเรือน  ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ดั้งเดิมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นร้อยกว่าปี  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากระหร่าง(ปาเกอญอ)  นับถือศาสนาพุทธ,ไหว้พระจันทร์,กินข้าวห่อ,กินไก่ ฯลฯ คำว่า”โป่งลึก”มาจากสภาพดินที่เป็นโป่งมีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์และเป็นอาหารของสัตว์ป่าที่มากินดินบริเวณนี้เป็นจำนวนมากทำให้ดินบริเวณนี้ขรุขระและเป็นหลุมลึกสภาพภูมิประเทศ หมู่บ้านโป่งลึก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานปัจจุบัน  มีทิวเขาสลับซับซ้อน มีสภาพเป็นป่าดิบชื้น และเป็นป่าต้นน้ำเพชรบุรีที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งพรรณไม้และสัตว์ป่า ซึ่งประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโป่งลึก อาศัยแม่น้ำเพชรบุรีในการอุปโภคและบริโภคประชากรทั้งหมด ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและหาของป่า ปัจจุบันบ้านโป่งลึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.
 
การคมนาคม
          ระยะทางจากหมู่บ้านถึงศาลากลางจังหวัด  113   กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง 83 กิโลเมตร /ถนนลูกลัง 30  กิโลเมตร   ใช้เวลาในการเดินทาง  3  ชั่วโมง 30 นาที
 
จำนวนประชากร / ครัวเรือน
          มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  109 ครัวเรือน   มีประชากรทั้งหมด  563 คน     เป็นชาย 323  คน  หญิง  240 คน
 
ศาสนา / ภาษาที่ใช้
          ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ภาษา ปาเกอะญอ/ภาษาไทย
 
การประกอบอาชีพ / รายได้เฉลี่ย
          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตร   รับจ้าง และค้าขาย .รายได้เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ12,000 บาท/ปี
 
การบริการของรัฐ
          สถานบริการสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุด  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลห้วยแม่เพรียงระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 53  กิโลเมตร
โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาที่ใกล้ที่สุด คือโรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 50 กิโลเมตร
 
ผู้นำหมู่บ้าน
          กำนัน                 คือ  นาย  ณรงค์   เกตุแก้ว
          ผู้ใหญ่บ้าน          คือ  นาย เบีย    พริบพรีพร
 
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน
          1.ถนน
          2.ระบบไฟฟ้า
          3.ที่อยู่อาศัย
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน4  ครั้ง ดังนี้
          ครั้งที่ 1วันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๓๗ 
          ครั้งที่ 2  วันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๔๘ 
          ครั้งที่ 3วันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๓
          ครั้งที่ 4  วันที่๑๓  มกราคม  ๒๕๕๘
          ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 25  ไร่....2.....งาน...-...ตารางวา
 
ระบบการศึกษา
         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก สังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14จังหวัดประจวบคีรีขันธ์         
          จัดตั้งอย่างเป็นทางการวันที่11  กันยายน 2546เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน 2ภาคเรียน  ดังนี้
                   ภาคเรียนที่  1เปิดวันที่  16 พฤษภาคม  ถึง  10 ตุลาคม
                   ภาคเรียนที่  2เปิดวันที่  1 พฤศจิกายน  ถึง  31 มีนาคม
 
จำนวนครูและนักเรียน
          ครูตำรวจตระเวนชายแดน  ๖  นายครูอัตราจ้าง  4 คน ครูอาสาฯ 1 คนและ ผู้ดูแลเด็กเล็ก ๒ คนนักเรียน ๑๓๒คน  เป็นชาย ๑๓๓ คน  เป็นหญิง ๒๖๕ คน 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-12-19 

กิจกรรมโรงเรียนบ้านโป่งลึก