Loading...

โรงเรียนบ้านป่าหมาก

          โรงเรียนบ้านป่าหมาก  ตั้งอยู่หมู่ที่  11  บ้านป่าหมาก ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  16  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2526 โดยมีนายเชิดเดช 
วนาสถิตย์  เป็นครูผู้สอนและถือเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านแม่หาร  ปี  พ.ศ. 2527   ได้รับรองให้เป็นโรงเรียนหลัก  และได้แต่งตั้งให้นายอำพล  พัฒนะเสรีพงค์     ครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยห้อมมาดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่
          ในปีการศึกษา  2529  ได้ร่วมกับ  สปอ.แม่สะเรียงประสานกับหน่วยงาน  ช.ค.  35  จัดสร้างสถานที่และอาคารเรียนชั่วคราว ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เปิดทดลองทำการสอนในรูปแบบการศึกษาแบบพึ่งตนเอง ปีการศึกษา 2530 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 104/26  จำนวน  1  หลัง  ปีการศึกษา  2530  ได้รับการจัดสรรถังน้ำซีเมนต์  แบบ  ฝ.33  จำนวน  1  ชุด  และได้ประสานขอความช่วยเหลือจาก  กรป. กลาง     สร้างอ่างเก็บน้ำ  ปรับพื้นที่  พร้อมสร้างสนามให้กับโรงเรียน
          ปีการศึกษา  2534  ได้รื้อย้ายบ้านพักครูจากโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบมาจัดสร้าง  1  หลัง  และ  ชมรม ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดสร้างถังน้ำซีเมนต์แบบ  ฝ.33  ให้จำนวน  1 ชุด  ปีการศึกษา  2536  นายเกษม  กันทาหอมได้ย้ายมารักษาการแทนครูใหญ่  จนถึงวันที่  30  มีนาคม 2537  และนายอำพล  พัฒนะเสรีพงค์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และ    ขอปรับปรุงตำแหน่ง  เป็น   ผู้อำนวยการโรงเรียน  จนถึงวันที่  19  มีนาคม  2546
          ปีการศึกษา 2546  นายศักดิ์สุบรรณ  พวงทอง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่  วันที่   20  มีนาคม  2546  ในปีการศึกษา 2558  โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึง  ป.6   มีบุคลากร   เป็นข้าราชการครู  5  คน  อัตราจ้าง  4   นักการภารโรง  1  คน  มีนักเรียนทั้งหมด  82  คน  และได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565
         ปัจจุบันมี นางพิมพ์ผกา ดำรงธรรม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่  วันที่  7 พฤศจิกายน  2565  ในปีการศึกษา 2565  โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึง  ป.6  มีบุคลากร  เป็นข้าราชการครู  5 คน  นักการภารโรง  1  คน  พนักงานราช 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 4  คน มีนักเรียนทั้งหมด  89  คน 


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-04-04 10:47:18 น.

กิจกรรมโรงเรียนบ้านป่าหมาก