Loading...

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ

ข้อมูลโรงเรียน

               ปี พ.ศ.๒๕๔๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยผึ้ง   ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ราษฎรบ้านแพรกตะคร้อได้ยื่นถวายฎีกาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน และด้านสุขภาพอนามัยแก่เด็กและราษฎร  จึงทรงมีพระราชกระแสให้ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร-บ้านห้วยผึ้ง ดูแลและให้การช่วยเหลือ
               กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ รับสนองพระราชกระแส โดยสำรวจข้อมูลสภาพปัญหา ทางด้านการเมือง สังคม และด้านเศรษฐกิจของชุมชน พบว่าบ้านแพรกตะคร้อตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะหร่าง มีสัญชาติไทยเป็นส่วนน้อย มีการติดต่อกับชาวกะเหรี่ยงบ้านป่าหมาก ซึ่งอยู่ติดชายแดน ประชาชนมีปัญหาด้านการสื่อสาร พูดภาษาไทยไม่ชัด เด็กไม่ได้รับการศึกษาตามวัย โรงเรียนของรัฐอยู่ห่างไกล ฐานะยากจน ราษฎรเสนอความต้องการให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในหมู่บ้าน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ได้ประมวลสภาพปัญหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนประกอบกับเหตุผลด้านความมั่นคง ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนบ้านแพรกตะคร้อขึ้นโดยได้รับความอนุเคราะห์ ที่ดินจากสำนักสงฆ์บ้านแพรกตะคร้อ จำนวน ๓๕ ไร่ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้อนุมัติการจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๔๒  โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านแพรกตะคร้อ (สาขาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง)” ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ”
               ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒  ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง  ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร มุงด้วยหญ้าคา จำนวน ๑ หลัง ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นอาคารเอนกประสงค์ มุงหลังคากระเบื้อง โดยการสนับสนุนจากคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด
               ๙ ธันวาคม ๒๕๔๒  เปิดทำการสอนครั้งแรก มีนักเรียนจำนวน  ๑๓๓ คน  ชาย  ๗๓  คน หญิง  ๖๐  คน  มีครูทำการสอน ๓ คน
              ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ สร้างอาคารเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกว้าง ๖ เมตร  ยาว ๑๒ เมตร  ๓ ห้อง จำนวน ๑ หลัง ได้รับการสนับสนุนในการก่อสร้างจากชมรมวิทยุสมัครเล่นพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
              ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ สร้างอาคารเรียน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร จำนวน ๓ ห้อง มูลค่าประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ หลัง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากราษฎร “ตระกูลหรั่งยิ้ม”
              ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ สร้างอาคารขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร จำนวน ๔ ห้อง จำนวน ๑ หลัง มูลค่าประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปทุมวัน  อำเภอคลองหก จังหวัดปทุมธานี
               ๙ เมษายน ๒๕๔๔ สร้างอาคารขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร จำนวน ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง งบประมาณจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมห้องน้ำและห้องสุขา จำนวน ๑ หลัง โดยได้รับการสนับสนุนงบการก่อสร้าง จาก “ตระกูลหรั่งยิ้ม”
               ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ คณะสโมสรไลอ้อนส์ รุ่นกาญจนาภิเษก ปี ๒๕๓๙-๒๕๔๐  ได้จัดสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ปีกาญจนาภิเษก ๓๑๐  ขนาด ๖ x ๑๒ เมตร  จำนวน ๑ หลัง มูลค่า ๔๒๓,๐๐๐  บาท  เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน
                ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ท่านผู้หญิงวิลาวัลย์  วีรานุวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการร้านจิตรลดา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ ได้จัดสร้างอาคารห้องสมุดเป็นอาคารชั้นเดียว ขนาด ๗.๒๐ x ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง มูลค่า ๖๕๔,๕๕๐ บาท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมห้องสมุดของโรงเรียน
                ๒๐  ธันวาคม ๒๕๖๑  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มอบเงินจัดสร้างอาคาร ธอส.เป็นอาคารชั้นเดียว  มี ๔  ห้อง  มูลค่า  ๒,๐๙๙,๐๐๐  บาท    เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน  ๔ ครั้ง
                ครั้งที่ ๑  วันที่  ๒๖ มกราคม    ๒๕๔๘           ลำดับที่ (๓๘๗)
                ครั้งที่ ๒  วันที่  ๑๓ มิถุนายน    ๒๕๕๑            ลำดับที่ (๕๓๘)
                ครั้งที่ ๓  วันที่  ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๖            ลำดับที่ (๗๑๔)
                ครั้งที่ ๔ วันที่ ๕   มกราคม     ๒๕๖๑             ลำดับที่ (๙๑๑)
 

ที่ตั้ง และพิกัด  ละติจูด  ลองติจูด

          ตั้งอยู่  หมู่ที่  ๑๑  ตำบลบึงนคร  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พิกัด NP ๖๕๖๖๗๐ (ละติจูด ๑๒.๓๖๕๒๕๕ ลองติจูด ๙๙.๖๐๔๑๘๕)
 

ระดับชั้นที่เปิดสอน
         

          โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ   เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ๑  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มี  ทั้งหมด  ๙  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  ๒๕๒ คน
 

วิสัยทัศน์โรงเรียน  

          โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมไทย มีใจรักสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิต โดยมีชุมชนร่วมพัฒนาการศึกษา
 

ปรัชญาโรงเรียน 

          สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง
 

ผลิตภัณฑ์โรงเรียน 

           โครงการผ้าทอมือ (กี่เอว) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ  นักเรียนร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์  เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง  มีอาชีพหาของป่า  และอาชีพรับจ้าง  มีการแต่งกาย ประจำชนเผ่าแบบเรียบง่าย  โรงเรียนจึงได้ดำเนินกิจกรรมผ้าทอมือ ในโครงการฝึกอาชีพ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการแต่งกาย  ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษถึงรุ่นปัจจุบัน  ตาม ประเพณีการแต่งกายและเทศการต่างๆ เพื่อมิให้รับวัฒนธรรมต่างๆจากสังคมเมืองมากเกินไปจนลืมเอกลักษณ์ด้านการแต่งกายตามประเพณีต่างให้หายไปจากชุมชน  โรงเรียนจึงได้ สำรวจความต้องการของชุมชน ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอาชีพกิจกรรมผ้าทอมือ (กี่เอว)  เพื่อจะได้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์  และอัตลักษณ์  ให้คงอยู่  และได้มีการประชุม กรรมการสถานศึกษา กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
           1. เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่ชุมชนบ้านแพรกตะคร้อ
           2. เพื่อให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมด้านการแต่งการของชนเผ่า(กระเหรี่ยง) และด้านการแต่งกายคามเทศกาลต่างในชุมชน  และชุมชนใกล้เคียง
           3. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้จากการทอผ้า(( กี่เอว ) ด้วยตนเอง และสามารถกำหนดรูปแบบความต้องการด้วยตนเอง
           4. เพื่อให้นักเรียนมีผลงานจากกาทอผ้าเป็นรูปธรรม

ข้อมูลติดต่อ

          ที่อยู่ : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อหมู่ที่ 11 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
          เบอร์โทร : 08-1747-5898 , ID-Line : 0817475898
          E-Mai : praktakor@gmail.com
          Facebook : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ

 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-12-19 

กิจกรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ