Loading...

โรงเรียนบ้านท่าวังหิน

               โรงเรียนวัดท่าวังหิน  ตั้งอยู่เลขที่  169  ถนนนิคมสายกลาง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  13  มีนาคม  2518   บนที่ราชพัสดุ  2 ไร่ 1 งาน 60  ตารางวา  โดยนายไพฑูรย์  สุทธิพรชัย เป็นผู้ดำเนินการก่อตั้ง  โดยประสานงานและจัดหาทุน  พร้อมทั้งบริจาคทรัพย์สินส่วนตัวเป็นเงิน25,000บาท นอกจากนี้ยังมีประชาชนคณะครูอีก3คนคือนายอมฤต ทศโยธิน นางสุมาลี สว่างบุญ   นางวันเพ็ญ   กุลราชได้สละทรัพย์ร่วมคนละ  5,000 บาท และมีหน่วยปฏิบัติการด้านพลเรือนอเมริกัน (ซืวิคแอคชั่น)  ได้ให้ปูนซีเมนต์   ไม้อัดยาง เพื่อมาทำโต๊ะม้านั่งนักเรียน  สร้างเสร็จเรียบร้อยเป็นอาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียว  พร้อมทั้งได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า  “ โรงเรียนวัดท่าวังหิน ”  โดยมีนายไพฑูรย์  สุทธิพรชัย  เป็นครูใหญ่คนแรกเปิดทำการสอนตั้งแต่  ป.1 ถึง ป.4
                ปี พ.ศ.2521 ได้ต่อเติมอาคารเรียนใหม่แบบ ป 1  ช. ใต้ถุนสูงและในปีการศึกษานี้โรงเรียนเปิดทำการสอนถึงชั้นประถมปีที่ 6
                ปี พ.ศ. 2526 ได้งบสร้างอาคารเรียนแบบจังหวัดเป็นคอนกรีต  2  ห้องเรียน ใต้ถุนสูงพร้อมห้องพักครู  1 ห้อง
                ปี พ.ศ. 2535 ได้สร้างส้วมแบบ สปช.  601/26  จำนวน 4 ที่นั่ง
                ปี พ.ศ. 2538  สร้างอาคาร สปช. 105/28  ต่อเติมอาคารเรียน  สปช. 105/28  8  ห้องเรียน และสร้างส้วม  1  หลัง  4  ห้อง
                ปี พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  ขนาด  4  ห้องเรียน  2 ชั้น  1 หลัง
                ปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนวัดท่าวังหินได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาเต็มรูปแบบ  มีห้องปฏิบัติการ  3  ห้องคือ  ห้องวิทยาศาสตร์   ห้องคอมพิวเตอร์   ห้องปฏิบัติการทางภาษา  และทางโรงเรียนเพิ่มห้องดนตรี-นาฏศิลป์อีกหนึ่งห้อง
                ปี พ.ศ. 2541  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และในปีนี้โรงเรียนวัดท่าวังหินได้ผ่านการคัดเลือก/ ประเมินให้เป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาดีเด่น  ระดับอำเภอเมืองอุบล และระดับเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตที่ 1
                จากปี พ.ศ. 2518 – ปัจจุบัน โรงเรียนวัดท่าวังหิน มีผู้บริหาร 5 คน คือ นายไพฑูรย์  สุทธิพรชัย    นายอมฤต  ทศโยธิน   นายสมร  การินทร์   นายไพบูลย์  วีระพันธ์   และปัจจุบัน นายธันยวีร์  บุตรทองทิม ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าวังหิน

 สภาพชุมชน
               ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านท่าวังหิน อยู่กันมาเป็นเวลานาน อีกส่วนหนึ่งอพยพมาจากที่อื่นโดยไม่มีอาชีพที่แน่นอนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพขายพวงมาลัย ซึ่งผู้ปกครองจะนำบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนวัดท่าวังหิน เด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาด้านการเรียน การสอนเพราะผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรและไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาและอีกส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวที่แตกแยก พ่อ แม่ หย่าร้างหรือไปประกอบอาชีพที่อื่นโดยทิ้งเด็กไว้ในความรับผิดชอบของญาติพี่น้องทางโรงเรียนพยายามแก้ปัญหาทุก ๆ ด้าน โดยยึดหลักเมตตาธรรม  แก้ปัญหาไปได้ระดับหนึ่ง

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

               ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดแบ่งเขตเนื้อที่ให้เป็นสัดส่วนของโรงเรียนในพื้นที่ 2ไร่ 1งาน 60 ตารางวา  เนื่องจากโรงเรียนกับวัดอยู่ในเขตพื้นที่ติดกันโรงเรียนได้ร่วมกับวัด  ชุมชน จัดกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนา เป็นประจำทุกปี ส่วนทางวัดเจ้าอาวาสวัดท่าวังหิน ซึ่งเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความอนุเคราะห์ ปัจจัยแก่โรงเรียนด้วยดีเสมอมา เช่น มอบปัจจัยจากงานบุญประจำปี ทุนการศึกษาแก่ให้นักเรียนเป็นประจำทุกปี                       

ภารกิจของโรงเรียน
              โรงเรียนวัดท่าวังหิน มีภารกิจในการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
              1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นการเฉพาะมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการและเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1
              2.  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

ผลการดำเนินงาน
              1. ด้านปริมาณ
 
                   1.1 เกณฑ์เด็กเข้าเรียนโรงเรียนสามารถเกณฑ์เด็กในพื้นที่บริการเข้าเรียนได้  ร้อยละ 100 นอกจากนี้ได้มีนักเรียนนอกเขตบริการเข้ามาเรียนในอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี
                   1.2 อัตราการออกกลางคัน  ไม่มี
                   1.3 นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1( การศึกษาภาคบังคับ) ทุกคน และเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
              2. ด้านคุณภาพ
                   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  อยู่ในระดับ ดี                      
                   2.2 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-11-06 19:30:55 น.

กิจกรรมโรงเรียนบ้านท่าวังหิน