Loading...

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ข้อมูลโรงเรียน

          ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพลับ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น หมู่ที่ 3 ตำบลบึงนคร) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา
         เริ่มแรกเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา โดยชาวบ้านห้วยไคร้ร่วมกับบริจาคที่ดินและสร้างอาคารชั่วคราว หลังคามุงสังกะสี โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2521 และได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2521 โดยมีนายประสิทธิ์ ธนจินดา รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอหัวหินมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายถนอมศักดิ์ ตรีเทพ ปลัดป้องกันหัวหน้าหมวดการศึกษา ผู้ใหญ่บ้านและคณะครูร่วมพิธี มีครูมาทำการสอน 2 คน หลังคามุงสังกะสี มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป
         โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้เปิดเป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2523 เป็นลำดับที่ 218 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียนจำนวน 51 คน
          2 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 หมู่บ้านห้วยไคร้ ได้แยกจากหมู่ที่ 3 เป็นหมู่ที่ 7 ตำบลหนองพลับ และในปี พ.ศ. 2537 ส่วนหนึ่งของตำบลหนองพลับได้แยกออกตั้งเป็นตำบลบึงนคร บ้านห้วยไคร้ อยู่หมู่ที่ 3 มาจนปัจจุบัน
          ปี พ.ศ. 2524  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ 313 A จำนวน 1 หลัง ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง
          ปี พ.ศ. 2526  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 60/26 จำนวน 1 หลัง 2 ที่
          ปี พ.ศ. 2528  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำเภา ประจวบเหมาะ จัดสรรสร้างสนาม ฟุตบอล 1 สนาม
          ปี พ.ศ. 2532 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 60/26 จำนวน 1 หลัง 2 ที่
          ปี พ.ศ. 2534 กองพลทหารราบที่ 16 ได้สร้างสนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม
          ปี พ.ศ. 2537 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน พร้อมถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.30 พิเศษ จำนวน 1 ชุด 
          ปี พ.ศ. 2539  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 102/26 จำนวน 1 หลัง
          ปี พ.ศ. 2540 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 60/26 จำนวน 1 หลัง 6 ที่ พร้อมที่ ปัสสาวะ ได้รับความเห็นชอบให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
          ปี พ.ศ. 2542 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วมแบบ 60/26 จำนวน 1 หลัง 2 ที่พร้อม ที่ ปัสสาวะ
          ปี พ.ศ. 2552 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วม แบบ 60/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่ พร้อมที่ ปัสสาวะ
          ปี พ.ศ. 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารแบบ สปช. 105/26 จำนวน 1 หลัง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
 

ข้อมูลติดต่อ

         ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
         โทรศัพท์  092-6637264

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-09-05 15:03:59 น.
 

กิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยไคร้