Loading...

โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก

ข้อมูลโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก มีพื้นที่อยู่ระหว่างภูเขา  มีชาวไทยภูเขา  (กะเหรี่ยง) เป็นชนชั้นดั้งเดิม  ต่อมามีชาไทย  เขมร  ลาว  อพยพเข้ามาเรื่อย  ๆ โรงเรียนก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช  2514 ในระยะเริ่มแรก  นายโท  กำจัดพง(โท้  กะจะพง)  ชาวกะเหรี่ยงผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น และประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  หลังคามุงแฝก  2  ห้องเรียน สงวนที่ดินประมาณ  9  ไร่เศษ  เป็นพื้นที่ทำกิจการของโรงเรียน
         17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2514  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จมาประทับที่โรงเรียน  ทรงเยี่ยมเยียนนักเรียน ประชาชน และพระราชทานเสื้อผ้า  ยารักษาโรค
         
พุทธศักราช  2515  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป 1 ข  จำนวน 2 ห้องเรียน
         
1  กรกฎาคม  2517  นายร่วม  กลิ่นน้อย  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายประสงค์  วะชังเงิน  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนอื่น
       
 พุทธศักราช  2517  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป1 ข อีก จำนวน 2 ห้องเรียน โดยต่อเติมทางทิศตะวันออก
       
 พุทธศักราช  2521  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป1 ข อีก จำนวน 2 ห้องเรียนโดยต่อเติมทางทิศตะวันตก
         
พุทธศักราช  2528  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ  สปช.  202/29
       
 วันที่ 1  ตุลาคม  2530  นายกำพร้า  บุญณรงค์   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายร่วม  กลิ่นน้อย  ซึ่งเกษียณอายุราชการ  ขณะนั้นโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  6  ห้องเรียน มีนักเรียน  165  คน ครู  8  คน  ภารโรง  1  คน  มีบ้านพักครูอยู่นอกโรงเรียน 2  หลัง  มีส้วมแบบองค์การ สร้างเมื่อพุทธศักราช 2521
       
พุทธศักราช  2531  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช. 601/26 จำนวน 1  ชุด  4  ที่นั่ง และเปิดสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา
        
พุทธศักราช  2532  ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำแบบ  พ.1 และเปิดสอนภาษาอังกฤษ (เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่  5)  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมาเปิดกลุ่มทางไกล
        
พุทธศักราช  2533  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29 จำนวน  4  ห้องเรียน ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแห่งแรกของอำเภอแก่งกระจาน
       
พุทธศักราช  2536  ได้รับงบประมาณโดยเปลี่ยนจากไม้เป็นปูน  และต่อไฟฟ้าในอาคาร    
        
พุทธศักราช  2537  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29 ชั้นล่าง สร้างถังน้ำแบบ  ฝ.  30  พิเศษจำนวน  1  ชุด  4  ลูก  และสร้างสนามบาสเกตบอล ขณะนั้นมีนักเรียน  3  ระดับจำนวน  209  คน  ครู  11  คน และการศึกษานอกโรงเรียนหยุดสอน
        
พุทธศักราช    2539  เปิดรับนักเรียนอนุบาล  4  ขวบ  และระดับมัธยมศึกษา ได้ครูอัตราจ้าง จำนวน  1  อัตรา
        
พุทธศักราช  2540  เปิดรับระดับอนุบาล  1-2  ยกเลิกการศึกษาระดับเด็กเล็ก
        
พุทธศักราช  2541  ได้ครูลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  1  อัตรา มีจำนวนครู  15  คน นักเรียน  302  คน ตำแหน่งผู้บริหารขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ระดับ  7  สปช. อนุมัติในปีพ.ศ.  2540  แต่ยังไม่ได้แต่งตั้งตัวผู้บริหาร
        
วันที่ 5  กุมภาพันธ์   2542  นายกกำพร้า  บุญณรงค์  ได้ลาออกจากราชการนางสาวรพีพรรณ  นุชนารถ  อาจารย์  2  ระดับ  6  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
       
 วันที่ 27 เมษายน  2542  นางสุณี  อินทร์เลี้ยง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก  ขณะนั้นมีนักเรียน  309  คน และครู  16  คน
        
พุทธศักราช  2543 โรงเรียนมีนักเรียน 319  คน  และครู 11 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน  และได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 4 ที่นั่ง
        
พุทธศักราช  2544  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 102/26 จำนวน  4  ห้องเรียน 
        
พุทธศักราช  2544  สร้างอาคารชั้นเดียวติดพื้นเทปูน  แบบพิเศษ  2  ห้องเรียน ห้องครัว 1  ห้อง  ห้องอาหาร  1  ห้องฃ
       
พุทธศักราช  2548  มีนักเรียน  313  คน  ครู  15  คน ครูอัตราจ้าง  2  คน นักการภารโรง 1  คน  จำนวนห้องเรียน  11  ห้อง  ครูไปช่วยราชการ  1  คน
       
พุทธศักราช  2551  มีนักเรียน  313  คน  ครู  16  คน ครูอัตราจ้าง  2  คน นักการภารโรง 1  คน  จำนวนห้องเรียน  11  ห้อง  ครูไปช่วยราชการ  2  คน
       
พุทธศักราช  2552  มีนักเรียน   252  คน  ครู  16  คน ครูอัตราจ้าง  2  คน นักการภารโรง  1  คน  จำนวนห้องเรียน  11  ห้อง  ครูไปช่วยราชการ  2  คน 
        วันที่  15  มิถุนายน  2552  ได้รับครูธุรการ  1  คนทำงาน  2  โรงเรียน  คือโรงเรียนด่านโงอีก  1  แห่ง
        พุทธศักราช  2552  ได้งบประมาณสร้างห้องน้ำ  2  หลัง  7  ห้อง
        วันที่ 30 กันยายน 2552 นางสุณี อินทร์เลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกเกษียณอายุ นางสาวรพีพรรณ  นุชนารถ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
        วันที่ 7  มกราคม  2553 นางศุลีพร  บุศราทิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะโก(ช้องประชาพิทักษ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
        ธันวาคม 2554 นางศุลีพร  บุศราทิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขะเมย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นางสาวรพีพรรณ  นุชนารถ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
        วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 นายธีระชัย  พวงน้อย  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองปืนแตก จนถึงปัจจุบัน
 

ข้อมูลติดต่อ

          ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน เพชรบุรี 76170
          โทรศัพท์: 080-6526621
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-08 19:24:55 น.

กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก