Loading...

โรงเรียนบ้านป่าเด็ง

ข้อมูลโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านป่าเด็ง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ โดยบริษัทไทยพัสดุกรุงเทพฯ สร้างขึ้นถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่ฐาน ๗๑๓ หมู่ ๔ ต.สองพี่น้อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งในปัจจุบันคือ  หมู่ ๒ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วัตถุประสงค์ในการสร้างโรงเรียนเพื่อใช้เป็นสถานที่สอนเด็กชาวไทยภูเขา (กะเหรี่ยง) เริ่มแรกมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน ๑๘ คน และมีตำรวจพลร่มเป็นครูผู้สอน
            ปี พ.ศ.๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนชั่วคราว โดยย้ายจากฐาน ๗๑๓ มาอยู่ที่ ที่ดินของนายประสิทธ์ จงเจริญ ที่ได้มอบให้ทางโรงเรียนจำนวน ๖๖ ไร่ ๒ งาน ๘๔ ตารางวา และต่อมาโรงเรียนได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
            ปี พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ และได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และนายบุญส่ง สุขโขทัย ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
            ปี พ.ศ.๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๘ ห้อง
            ปี พ.ศ.๒๕๓๐ นายบุญส่ง สุขโขทัย ได้ย้าย และมีนายทะนง พูลพิพัฒน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
            ปี พ.ศ.๒๕๓๒ หมู่บ้านป่าเด็ง ได้รับการยกฐานะเป็นตำบลป่าเด็ง จึงได้ขึ้นมาอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าเด็ง กิ่งอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และนายทะนง พูลพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
            ปี พ.ศ.๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๓/๒๖ เป็นเงินงบประมาณ ๔๖๘,๐๐๐ บาท และนายอินทร มาตุอำพันวงศ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
            ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๓/๒๘ จำนวน ๑ หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๙,๓๓๓ บาท  ได้รับงบประมาณในการสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ ขนาด ๔ ที่นั่ง เป็นเงิน ๙๙,๒๐๗ บาท และติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเรียนห้องสำนักงาน ๐๑๗ จำนวน ๑ ห้อง เป็นเงิน ๓๕,๕๖๐ บาท โดยมีนายสวาท ป่องลม เป็นอาจารย์ใหญ่ และต่อมานายสวาท ป่องลม ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคนแรก
            ปี พ.ศ.๒๕๔๔ นายสวาท ป่องลม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือด นางนิ่มนวล อัญขยม ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔
            ปี พ.ศ.๒๕๔๖ นายรุ่งเรือง ไตรยุทธชัย เปลี่ยนชื่อเป็นนายศรุต ไตรยุทธชัย และได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
            ปี พ.ศ.๒๕๕๒ นายสังเวียน อิ่มเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเง ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่าเด็ง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน ๖๑๙ คน มีข้าราชการครู จำนวน ๑๙ คน พนักงานราชการ ๑ คน  ระยะทางจากโรงเรียนบ้านป่าเด็ง ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ประมาณ ๙๒ กิโลเมตร และระยะทางจากโรงเรียนถึงจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร เป็นโรงเรียนที่จัดอยู่ในเขตภูเขาสูง และติดแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และเป็นชาวไทยภูเขา (กะเหรี่ยง) จำนวนมาก
 

ข้อมูลติดต่อ

          บ้านเสาร์ห้า หมู่ 4  ตำบลป่าเด็ง  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
          เบอร์โทรศัพท์ 032-646896 เบอร์โทรสาร 032-646897

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-08 21:05:31 น.

กิจกรรมโรงเรียนบ้านป่าเด็ง