Loading...

โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒๗ ตารางวา โดยมีนายแพรว  แตงพลับ บริจาคที่ดินจำนวน ๓ ไร่เศษ และนายเล็ก  นุชนารถ บริจาคที่ดิน ๓ ไร่เศษ ประชาชนในหมู่บ้านหนองเขื่อนได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โดยร่วมบริจาคแรงกาย วัสดุ แรงทรัพย์สร้างอาคารเรียนชั่วคราว เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙ โดยเปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ โดยมีนายโสภณ  สุดสวาทเป็นครูใหญ่
           ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ให้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข  จำนวน ๒ ห้องเรียน
           ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  ให้ต่อเติมอาคารเรียน  จำนวน ๑ ห้องเรียน
           ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  ให้ต่อเติมอาคารเรียน  จำนวน ๑ ห้องเรียน
           ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ   ป.๑ ข  จำนวน ๑ ห้องเรียน
           ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณติดรางน้ำฝนรอบอาคารใหม่
           ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล ตามแบบ สปช. ๑ สนาม
           ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐  ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำแบบ น. ๑ ขนาด ๔x๖x๒.๒ เมตร ๑ หลัง
           ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖   ได้รับงบประมาณจากโรงพยาบาลปราณบุรี ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน ๔ ถัง
           ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่าปรับปรุง ศาลาพระพุทธรูป  ห้องน้ำ ๑ ที่นั่ง ปรับปรุงโรงอาหาร ถนน รั้ว และซ่อมแวมอาคารเรียน
           ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท สร้างห้องน้ำ จำนวน ๑ หลัง
           ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ จำนวน ๑๓๓,๐๐๐ บาท ปรับปรุงอาคารเรียนประกอบ
           ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียน
           ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ จำนวน ๔๑๒,๒๐๐ บาท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
           ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ จำนวน ๗๙๘,๒๐๐  บาท ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบริเวณโดยรอบโรงเรียน
           ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน ประกอบด้วยอาคาร  อาคาร ป.๑ ข จำนวน ๒ หลัง ๑๐  ห้องเรียน  อาคารโรงอาหาร จำนวน ๑  หลัง บ้านพักครูแบบกรมสามัญ ๒ หลัง ๑ หลัง ส้วม จำนวน ๑  หลัง ๖ ที่นั่ง

 

ข้อมูลติดต่อ

          หมู่ 4 บ้านหนองเขื่อน ตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120
          โทรศัพท์ 092-6386516

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-15 15:04:20 น.

กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองเขื่อน