Loading...

โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง)

               โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง)  เดิมชื่อ  โรงเรียนประชาบาลห้วยข้อง       (รัฐราษฎร์บำรุง)  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านวัดตึก  หมู่ที่ 7  ตำบลไร่สะท้อน  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  (ปัจจุบัน  คือ  สถานีตำรวจภูธร  ตำบลไร่สะท้อน  หมู่ที่  1  ตำบลห้วยลึก)  เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.  2480 โดยเงินงบประมาณ 500 บาท ราษฎรสมทบ  1,000 บาท
                ปี  พ.ศ. 2491 ได้เกิดพายุหมุนอย่างแรง ทำให้อาคารเรียนพังเสียหาย จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 3    ตำบลห้วยข้อง (ปัจจุบันเป็นสำนักสงฆ์หนองโสน)
                ปี  พ.ศ. 2492  ได้ย้ายมาตั้งในที่ดินของนายสิน  ขันทรัพย์ และนางคัว  คำวาส  (ที่อยู่ในปัจจุบัน)  บนเนื้อที่  4  ไร่  1  งาน  46  ตารางวา  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนบ้านหนองโสน  (รัฐราษฎร์บำรุง)
                ปี  พ.ศ. 2502 นายสาย เลิศอาวาส ครูใหญ่ในขณะนั้น ได้ร่วมกับนายสิน  ขันทรัพย์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 และประชาชนจัดสร้างอาคารเรียนแบบเชียงราย – แพร่ ขนาด 8 × 27 เมตร ได้รับงบประมาณสมทบจากทางราชการ 5,000 บาท
                ปี  พ.ศ. 2509 นายคง พราหมณ์ฤกษ์ ครูใหญ่ได้ร่วมกับประชนจัดสร้างหอประชุม แบบชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี พื้นคอนกรีต  เป็นเงิน 12,500 บาท
                ปี  พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญเป็นเงิน  20,000 บาท
                ปี  พ.ศ. 2517 นางบุญเลื่อน พิมพ์รอด ครูใหญ่ร่วมกับคณะครู ประชาชน    จัดสร้างอาคารชั่วคราวขนาด  4 × 8 เมตร ชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี พื้นคอนกรีต เป็นงบประมาณ 2,000 บาท
                ปี  พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณ ปชลต.  ต่อเติมอาคารเรียนแบบเชียงราย – แพร่ อีก 1 ห้องเรียน ขนาด 8 ×12 เมตร เป็นเงิน 70,000 บาท
                ปี  พ.ศ. 2521  นายบุญ  นรชาติยาพจน์  เป็นครูใหญ่  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ข  จำนวน 3  ห้องเรียน  เป็นเงิน  240,000  บาท
                ปี  พ.ศ. 2525  นายช้วน  ศิริเรือง  เป็นครูใหญ่  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ  312  กรมสามัญ  1  หลังขนาด  7.17 ×  17.70  เป็นเงิน  150,000  บาท
                ปี  พ.ศ. 2533  นายสมชัย  บังจิต  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้จัดงานครบรอบ  50  ปีขึ้น  เพื่อนำรายได้ไปปรับปรุงอาคารชั่วคราว   เป็นแบบก่ออิฐถือปูนมีประตู   บานหน้าต่างที่มาตรฐาน
                ปี  พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณพัฒนาพิเศษจาก  ส.ส. ยุทธ   อังกินันทน์   จัดสร้างสนามกีฬา  ( สนามวอลเลย์บอล )  จำนวนเงิน  60,000  บาท  ขนาด   12  ×  20   เมตร  หนา 10  เซนติเมตรช
                ปี  พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณพิเศษจาก   ส.ส. ธานี    ยี่สาร  จัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  3  × 50  ×  0.1  เมตร  เป็นเงิน  30,000  บาท
                ปี  พ.ศ. 2540  ได้รับเงินงบประมาณในการจัดทำโรงเรียนเป็นปัจจุบัน จำนวน  79,000  บาท   ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการทาสีอาคารเรียนทั้งสองหลัง    เงินสมทบจากการจัดงานโรงเรียนอีกประมาณ  50,000  บาทและในปีเดียวกันนี้ทางโรงเรียนได้รับ
                     - งบพัฒนาพิเศษจาก ส.ส.ปิยะ   อังกินันทน์  จัดสร้างสนามกีฬา  ( สนามเซปักตะกร้อ )  ขนาด  9 ×18 x 0.1  เมตร  เป็นเงิน60,000  บาท
                     - งบพัฒนาพิเศษจาก  ส.ส. ยุทธ   อังกินันทน์   จัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด    3 × 100  × 0.1  เมตร   เป็นเงิน   70,000  บาท
                     - หาเงินบริจาคสร้างรั้วโรงเรียนด้านหน้าและด้านหลังยาว  88  เมตรเป็นเงิน  84,000  บาท
               ปีการศึกษา  2545  ทางโรงเรียนได้รับการประกาศเป็นโรงเรียนคุณภาพ  5  ดาว  ของ  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ  สาขาผู้บริหาร
               ปีการศึกษา  2546  โรงเรียนได้เสนอขอรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก  ของจังหวัดเพชรบุรี  และในปีนี้โรงเรียนได้รับเงินรางวัลท่องเที่ยวทั่วไทย  60,000  บาท  ผู้บริหารได้รับรางวัลท่องเที่ยวทั่วไทย  10,000  บาท  จากรัฐบาล
               ปี  พ.ศ. 2552  นายประสิทธิ์  ทัศนา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้งบประมาณซ่อมฝ้าเพดานอาคารเชียงรายแพร่  เป็นเงิน  242,000  บาท  ได้นำเงินสหกรณ์โรงเรียนปรับปรุงโรงฝึกงานแบบ  321  กรมสามัญ  ขนาด  7.17  X  17.70  เมตรโดยเปลี่ยนเสาจำนวน 6  ต้นเป็นเงิน  18,000   ใช้งบประมาณ ส.สปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานแบบ 321  โดยทำผนังปูนด้านหลังที่ชำรุดเป็นลูกกรงเหล็กแทนพร้อมกระเบื้องมุงหลังคา   เป็นเงิน  83,000  บาท  ปูกระเบื้อง  ทาสีอาคาร  3/2   ปูกระเบื้องห้องคอมพิวเตอร์และทาสีห้องสมุดเป็นเงิน  106,210  บาท  และปรับเปลี่ยนห้องน้ำปูพื้นกระเบื้องและทาสีจำนวน  3  หลังโดยใช้งบประมาณเงินบริจาค  จำนวน  3,500  บาท
               ปี  พ.ศ.  2553  ต่อเติมเชิงชายโรงฝึกงานแบบ3/2  พร้อมเทพื้นปูนซิเมนต์  โดยใช้งบบริจาค เป็นเงิน  25,000  บาท
               ปี  พ.ศ.  2554  ได้รับบริจาคเงินจากนายซีเจียอู๋เป็นเงิน  400,000  บาท  ถมดินในสระข้างบ้านพักครูด้านทิศตะวันออกแล้วสร้างอาคาร ซีเจียอู๋ ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียน   จนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น   20  คน  สำหรับผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน  นายสันติ  เฉลิมพันธุ์
              ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองโสน ฯ มีพื้นที่ทั้งสิ้น  4  ไร่  1  งาน  46  ตารางวา มีอาคารเรียน  2  หลัง  9  ห้องเรียน   อาคารเอนกประสงค์  2  หลัง   โรงฝึกงาน  1  หลัง  สนามกีฬา   3  สนาม  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  3  เมตร   ยาว  150  เมตร

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-11-09 16:11:45 น.

กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง)