Loading...

โครงการกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่านนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่านนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน และครู พร้อมทั้งรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้น อนุบาล –ป.6 จำนวน 38 คน
          นอกจากนี่ได้มีการจัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรม Upcycling Paper Art ชุดป๊อบอัพสัตว์พูด ชุดบ้านต้นไม้” และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาร์ตมาเช่ และการแยกขยะ