Loading...

โรงเรียนบ้านเขาจ้าว

                เดิมหมู่บ้านเขาจ้าว ตั้งอยู่หมู่ 8 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีราษฎรอาศัยอยู่ประมาณ 100ครัวเรือน การคมนาคมเข้าหมู่บ้านไม่สะดวก ระยะทางจากอำเภอปราณบุรีถึงหมู่บ้านเขาจ้าว ประมาณ36 กิโลเมตร ภายในหมู่บ้านไม่มีโรงเรียนทำให้เด็กไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนราษฎรในหมู่บ้านได้ปรึกษากันและส่งตัวแทนเดินทางไปยัง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 (ปัจจุบัน กก.ตชด.13) โดยมี พันตำรวจเอกสันติ  อุดมศักดิ์(ยศขณะนั้น)ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7เพื่อให้ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นมา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 ได้ให้ความช่วยเหลือจัดคณะครูตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน
               เมื่อ พ.ศ. 2519 พระวิภาค  โฆสธัมโม  หัวหน้าคณะสงฆ์ถ้ำเขาข้าว ได้ยกที่ดินของสำนักสงฆ์ถ้ำเขาจ้าว จำนวน 21 ไร่ ให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 (เดิม) เพื่อจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าวเมื่อวันที่  21 มิถุนายน  2521  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 ได้จัดส่งครูตำรวจชายแดนเปิดทำการเรียนการสอนโดยอาศัยศาลาการเปรียญสำนักสงฆ์ถ้ำเขาจ้าวเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีนักเรียนจำนวน 51 คน ชาย 26 คน หญิง 25 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 2  นาย โดย จ่าสิบตำรวจประกอบ  แถมจอหอ เป็นครูใหญ่
              ในปี พ.ศ. 2522  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปลอดภัยในราชการทหารต่อกองทัพบกและได้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว (อ้าง น. กก.ตชด.14 ที่ 0024.14/256 ลง 24 มกราคม 2544)      
              ในปี พ.ศ. 2523 หน่วยพลเรือนตำรวจทหาร(พตท.1122)ร้อย 111 ได้ดำเนินการจัดหาทุนและก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง 3 ห้องเรียน กว้าง 8.50 เมตร ยาว 27 เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 48,600บาท
              ในปี พ.ศ.2528 คณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทที่หมู่บ้านเขาจ้าว ได้มอบเงิน 6,000 บาท ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างอาคารเรียนแต่ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ต่อมาได้รับเงินบริจาค จากคุณ เจริญ  สุวรรณเตมีย์ จำนวน 100,000 บาท จัดสร้างอาคารเรียน 1 หลัง 3 ห้องเรียน กว้าง 8.50 เมตร ยาว 27 เมตร
             ในปี พ.ศ.2539  ได้มีพระราชบัญญัติแบ่งส่วนราชการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ได้แยกออกจาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 โดยมี พันตำรวจเอกสุนทร  อรุณมาศ (ยศขณะนั้น) ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14
             ในปี พ.ศ. 2533  คณะอาจารย์และนิสิตนำศึกษาจากสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ได้ออกค่ายอาสาพัฒนา จัดสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์และสนามวอลเลย์บอลให้กับโรงเรียน
             ในปี พ.ศ. 2535  หมู่บ้านบ้านเขาจ้าว ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบล ประกอบด้วย  6 หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 บ้านเขาจ้าว  หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา หมู่ที่ 3 บ้านท่าทุ่ง หมู่ที่ 4 บ้านท่าวังหิน หมู่ที่ 5 บ้านเขากระทุ่น และหมู่ 6 บ้านแพรกตะลุย  โดยมีนายไพรวัลย์  บุญล้อมเป็นกำนันตำบลเขาจ้าว
             ในปี พ.ศ.2539  ชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ได้สนับสนุนเงินก่อสร้างอาคารเรียน(อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี)งบประมาณ 290,000 บาท
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ  ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว  จำนวน  ๔  ครั้ง
              ครั้งที่ ๑    เมื่อวันที่    ๔   กันยายน ๒๕๓๙
              ครั้งที่ ๒    เมื่อวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๔๘
              ครั้งที่ ๓    เมื่อวันที่  ๑๒  มกราคม ๒๕๕๓
              ครั้งที่ ๔    เมื่อวันที่  ๑๔  มกราคม ๒๕๕๘
 
ที่ตั้ง พิกัด ละติจูด/ลองติจูด
          บ้านเขาจ้าว หมู่ที่ 1   ตำบลเขาจ้าว    อำเภอปราณบุรี    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิกัด  NP765665 ละติจูด ๑๒.๓๖๓๓๓๘  ลองติจูด ๙๙.๖๙๙๗๙๗
 
ระดับชั้นเรียนทีเปิดสอน
             ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-12-19 

กิจกรรมโรงเรียนบ้านเขาจ้าว