Loading...

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และนายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บุลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ โดย้ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดภูมิทัศน์ห้องสมุด และสภาพแวดล้อมของห้องสมุด รวบรวม คัดแยกหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ สื่อ อุปกรณ์ ของเล่น โดยมีการจัดแบ่งมุมต่างๆ เช่น มุมหนังสือราชวงศ์ มุมสมเด็จพระเทพฯ มุมหนังสือทั่วไป มุมหนังสือเยาวชน หนังสือนวนิยาย มุมอาเซียน เป็นต้น พร้อมทั้งการให้ความรู้ กฏ กติกาต่างๆ ในการให้บริการห้องสมุดให้กับน้องๆ ยุวบรรณารักษ์และคุณครูผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานห้องสมุด