Loading...

กิจกรรมกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่านนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน และครู พร้อมทั้งรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้น ป.4-6 จำนวน 40 คน
         นอกจากนี่ได้มีการจัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรม Upcycling Paper Art ชุดป๊อบอัพสัตว์พูด ชุดบ้านต้นไม้” และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาร์ตมาเช่ และการแยกขยะ