Loading...

โครงการกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่านนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง) ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่านนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง) ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนางสมจิตร เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน และครู พร้อมทั้งรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้น ป.4-6 จำนวน 30 คน

          นอกจากนี่ได้มีการจัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรม Upcycling Paper Art ชุดป๊อบอัพสัตว์พูด ชุดบ้านต้นไม้” และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาร์ตมาเช่ และการแยกขยะ