Loading...

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านโรงเรียนบ้านแม่คะเมย ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

         เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้นำบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านโรงเรียนบ้านแม่คะเมย ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดภูมิทัศน์ห้องสมุด และสภาพแวดล้อมของห้องสมุด โดยมีการจัดแบ่งมุมต่างๆ เช่น มุมหนังสือราชวงศ์ มุมสมเด็จพระเทพฯ มุมหนังสือทั่วไป มุมหนังสือเยาวชน หนังสือนวนิยาย มุมอาเซียน เป็นต้น รวบรวม คัดแยกหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ สื่อ อุปกรณ์ ของเล่น และมีการให้ความรู้ กฏ กติกาต่างๆ ในการให้บริการห้องสมุดให้กับน้องๆ ยุวบรรณารักษ์และคุณครูผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานห้องสมุด