Loading...

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านโรงเรียนบ้านโป่งสลอด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้นำบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านโรงเรียนบ้านโป่งสลอด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ให้กับนักเรียนจำนวน 44 คน เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดทำข้อมูล พัฒนาห้องสมุดและสภาพแวดล้อมห้องสมุด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สื่อการเรียนรู้ เพื่อการอ่าน เขียนได้และสิ่งแวดล้อมแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์โดย

         ซึ่งกิจกรรมมีการจัดภูมิทัศน์ห้องสมุด และสภาพแวดล้อมของห้องสมุด โดยมีการจัดแบ่งมุมต่างๆ เช่น มุมหนังสือราชวงศ์ มุมสมเด็จพระเทพฯ มุมหนังสือทั่วไป มุมหนังสือเยาวชน หนังสือนวนิยาย มุมอาเซียน มุมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวบรวม คัดแยกหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ สื่อ อุปกรณ์ ของเล่น และมีการให้ความรู้ กฎ กติกาต่างๆ ในการให้บริการห้องสมุดให้กับคุณครูผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานห้องสมุด

         นอกจากนี่ได้มีการจัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดี่ยวกับสารานุกรมไทยและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การแยกขยะ เรียนรู้การประหยัดพลังงานด้านพลังงานไฟฟ้าและน้ำ